Tako je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH raspodijeljeno 28.500.000 KM za finansiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanje zdravstvenih usluga i provođenje programa Federalnog fonda solidarnosti. Sredstva se odnose na osiguravanje prava na zdravstvene usluge (11.500.000 KM) i prava na lijekove i medicinska sredstva (17.000.000 KM).

Drugim programom je iznos od 2.000.000 KM planiran Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za sufinansiranje troškova raseljenih osoba. Riječ je o bolničkom liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH povratnika iz FBiH u Republiku Srpsku.

Sredstva od 50.000 KM će, kroz treći program, biti usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji BiH.

Usvojen je i Program vrijedan 1.125.000 KM i namijenjen za sufinanciranje troškova Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH u 2021. godini koji nastaju obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o krvi i krvnim sastojcima, u dijelu koji se financira od strane osnivača - Federacije BiH.

Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH bit će dodijeljeno 300.000 KM na ime sufinanciranja troškova koji će u ovoj godini nastati obavljanjem djelatnosti propisanih Zakonom o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i akreditaciji zdravstvu.