Od toga se na javna preduzeća odnosi 3.468.000 KM, a na privatna preduzeća i poduzetnike 1.000.000 KM.

Za realizaciju ovih odluka, koje na snagu stupaju dan nakon objave u Službenim novinama FBiH, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Prvenstveni cilj ovih programa je zbrinjavanje radnika koji ne mogu steći pravo na odlazak u penziju jer im nije uplaćen radni staž. Riječ je o grant sredstvima koja se dodjeljuju za izmirenje dugovanja preduzeća za neuplaćene doprinose samo po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi, ispunjavati uslove za ostvarivanje prava za penzionisanje, po bilo kojem osnovu.

Kada je riječ o programu namjenjenom javnim preduzećima, izuzetak od ovoga su preduzeća u procesu likvidacije, a kojima se dodjeljuju sredstva za izmirenje dugovanja za neuplaćene doprinose po osnovu PIO, zdravstvenog i osiguranja od nezaposlenosti i to za radnike koji će sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi ispunjavati uslove za za penzionisanje po bilo kojem osnovu.

Rezultat provodenja ovih programa je rješavanje socijalnog statusa zaposlenika kroz penzionisanje.

Programi traju do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2022.

Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu raspisanog javnog poziva, kojim će biti definisane osnovne informacije o programima. Ukoliko sredstva ne budu utrošena po prvom raspisanom javnom pozivu, resorno federalno ministarstvo može raspisati novi, do utroška sredstava.