Novac je odobren u svrhu saniranja posljedica prirodne nepogode izazvane zemljotresom na području Hercegovine.

Za realizaciju ove odluke, koja na snagu stupa narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava civilne zaštite.
Kako je obrazloženo, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je 27.5.2022 godine zahtjev za izdvajanje ovih sredstava iz tekuće rezerve, a čija je namjena saniranje posljedica prirodne nepogode izazvane zemljotresom na području Hercegovine.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 26.5.2022. godine donijela zaključak kojim je, između ostalog, zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve. Naime, sredstva planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu za ove namjene nisu bila dovoljna, te je zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve ocijenjen opravdanim.