Na ostalim vodotocima vodostaji su u stagnaciji.

S obzirom da se na osnovu meteoroloških prognoza u toku dana ne očekuju značajnije padavine, nisu prognozirana veća izlijevanja rijeka iz korita.

Na hidrološkim stanicama Maglaj, Žepče i Ilidža dostignut je nivo pri kojem počinje obavještavanje o poplavama.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se u noći sa 6. na 7. novembar.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko-hidrauličkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Agencija nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

Sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.