Formiranje posebnog odjela Suda i Tužilaštva FBiH predstavlja implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Objekat se vodi na Republički SUP 

Na sastanku koji je još 11. maja 2017. godine održan u Vladi FBiH, razgovarano je na temu implementacije Zakona o suzbijanju krupcije i organiziranog kriminala u FBiH. Zajednički je ocijenjeno da postoji nekoliko prethodnih pitanja koje treba riješiti kako bi se zakon počeo primjenjivati, a naročito smještaj posebnih odjela Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva BiH, finansiranje, imenovanje sudija, tužilaca i administrativnog osoblja.

Zaključeno je da predsjednik Vrhovnog suda i glavni federalni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH sa direktorom Službe za zajedničke poslove FBiH obiđe prostor Doma policije u Sarajevu, te ukoliko se postigne saglasnost, pokrenu aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju i prilagodbu prostora potrebama posebnih odjela Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva FBiH.

Do danas problem sa Domom policije u Sarajevu nije riješen.

Kako pojašnjavaju za Faktor iz Vlade Federacije, 11.7.2017. godine upućen je zahtjev prema Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, tadašnjem predsjedavajućem Denisu Zvizdiću, a koji se tiče Doma policije.

U zahtjevu je pojašnjeno da se objekat vodi na Republički SUP - bivši Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SRBiH. Objašnjeno je da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova koristi objekat kao jedan od pravnih sljedbenika bivšeg Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SRBiH, ali u zemljišno-knjižnim ispravama se ne može upisati kao posjednik i vlasnik objekta Doma policije jer nije donesen propis o podjeli imovine bivšeg Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove između države BiH, entiteta i kantona koji koriste imovinu spomenutog Sekretarijata, a na osnovu koje bi se moglo izvršiti uknjižavanje nekretnina.

Predloženo je da Vijeće ministara BiH donese odluku kojom će odobriti prijenos vlasništva ili eventualnog prava korištenja objekta Doma policije na FBiH, odnosno, na Vladu FBiH.

Do danas to nije urađeno.

U Federalnoj vladi kažu da je premijer Fadil Novalić 24.11.2020. godine pisao i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Nije donesen propis o podjeli imovine 

- Koristim priliku da podsjetim da su za početak rada i neometano funkcioniranje Posebnog odjela Federalnog tužilaštva i Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH izdvojena značajna finansijska sredstva za prijem i zapošljavanje državnih službenika, namještenika i sudskih policajaca kao i sudija i tužilaca.

VEZANI TEKST - Novalić godinama šalje urgencije, rukovodstvo Doma naroda ne želi dati na glasanje zakon bitan u borbi protiv korupcije

Međutim, kao preduvjet za navedene aktivnosti je osiguranje adekvatnog prostora za smještaj. S tim u vezi podsjećam vas da je Vlada FBiH u cilju iznalaženja adekvatnog prostora za smještaj Posebnog odjela na sjednici održanoj 22.6.2017. razmatrala informaciju FMUP u vezi sa objektom Doma policije za koji su Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo iskazali interes.

Međutim, još nije donesen propis o podjeli imovine bivšeg Republičkog sekrtarijata za unutrašnje poslove između Države BiH, entiteta i kantona koji koriste imovinu spomenutog Sekretarijata, a na osnovu koje bi se moglo izvršiti uknjižavanje nekretnine - upoznao je tada premijer Novalić visokog predstavnika u BiH.