Vlada Federacije BiH uputila je javni poziv uposlenicima federalnih organa uprave koji imaju izvršne presude po osnovu tužbi, podnesenih zbog kršenja kolektivnih ugovora, ponudivši im da zaključe vansudsku nagodbu i na ubrzani način naplate potraživanja koja imaju prema budžetu FBiH, uz uvjet da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata.

Vansudska nagodba predviđa isplatu samo glavnice, ali i izvršenje svih potraživanja u roku od samo 60 dana. Na ovaj način Vlada FBiH želi ubrzati isplate dugovanja prema uposlenicima i ostvariti budžetske uštede.

Vansudska nagodba predstavlja dio mjera koje Vlada provodi kontinuirano, kako bi budžet FBiH bio zaštićen od gomilanja dugova po osnovu tužbi uposlenika.

Podsjećamo, usvajanjem novog Zakona o radu 2016. godine, Vlada je, između ostalog, zaustavila masovne tužbe uposlenika jer je ispregovarala nove kolektivne ugovore koji se u potpunosti poštuju. Vansudska nagodba kao oblik naplate potraživanja u primjeni je u većini kantona u FBiH, kao i u javnim ustanovama i preduzećima.

Za finansiranje potraživanja iz radnih odnosa po osnovu zaključenja ugovora o vansudskoj nagodbi u budžetu Federacije BiH za 2019. godinu, predviđeno je 17 miliona KM, a isplata će biti vršena po redoslijedu prijema validno popunjenih i potpisanih zahtjeva i ugovora o vansudskoj nagodbi.

Rok za podnošenje zahtjeva po vansudskoj nagodbi je 90 dana od objavljivanja javnog poziva.

Tipski formulari zahtjeva i ugovora za zaključenje vansudske nagodbe mogu biti preuzeti s web stranice Vlade FBiH (www.fbihvlada.gov.ba), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.