Namjena Programa je dodjela subvencija odnosno financijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registriranih u FBiH za period od 1.1. do  12.12.2022. godine, koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pod novim automobilom smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada, nigdje, bilo registrirano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička s najviše devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača (putnička vozila).

Tehnički uvjeti koje ova vozila moraju ispunjavati su da su električna s nultom emisijom C02, ili hibridna električna „plug-in” vozila s emisijom C02 manjom od od 50 rama na kilometar, odnosno hibridna vozila "full hybrid" s emisijama C02 od najviše 130 g/km.

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizička osoba), državljanin BiH, s prebivalištem u Federaciji BiH i s navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obveznu dokumentaciju u skladu s javnim pozivom, i da u trenutku podnošenja zahtjeva  postoje raspoloživa sredstva previđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave ne budu već dodijeljena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je onaj koji je u 2022. godini već ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz proračuna za 2022. godinu, bilo koje razine vlasti u FBiH. 

Visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima je za  električna vozila 10.000 KM, a za hibridna električna "plug-in" i hibridna "full hybrid" vozila  po 5.000 KM. Finansijska sredstva pojedincima moći će se dodijeliti za kupovinu, odnosno registraciju samo jednog vozila. Riječ je o grant sredstvima Federalnog ministarstva i dodjeljivat će se po Programu i raspisanom javnom pozivu.