Ovo javno preduzeće zaduženo je i da na teritoriji općine Posušje formira posebnu organizacionu jedinicu za izgradnju.

Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan finansiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora finansiranja i udjelom izvora u finansiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti finansirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova  i finansijskih institucija).

Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine.

Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih kantonalnih i općinskih organa osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti od istražnih radova, izrade investiciono-tehničke dokumentacije, pribavljanja neophodnih upravnih dozvola, odobrenja i saglasnosti, izgradnje objekata i puštanja u pogon, te da o progresu redovno informira Vladu FBiH, nakon čega će Vlada o provedenim aktivnostima informisati Parlament FBiH.

Izjašnjenja o inicijativama

Vlada FBiH danas je podržala razmatranje i usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, kojeg su predložili zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Lana Prlić i delegat u Domu naroda Lana Prlić. Vlada je ocijenila da ovaj prijedlog na sistemski i sveobuhvatan način uređuje oblast zaštite od nasilja i huliganstva u vezi sa održavanjem sportskih takmičenja.

Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Orašje, koju je podnijela Općina Orašje. Utvrđeno je da Orašje ispunjava uslov da gradom bude proglašeno kao općina u kojoj je sjedište kantona, a u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Danas je Federalno ministarstvo pravde određeno da bude nosilac izrade Nacrta zakona o Gradu Orašje.

Vlada je, na prijedlog i uz obrazloženja resornih federalnih ministarstava, utvrdila mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH (predlagač delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta Aljoša Čampara), Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Mirsad Čamdžić i delegat u Domu naroda Vibor Handžić), inicijativi za izmjene i dopune Zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje (zastupnik u Zastupničkom dom Parlamenta FBiH Zlatko Ercegović), te o inicijativama za izradu prečišćenog teksta Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Elma Dogić).

Također su utvrđena mišljenja i o inicijativama za priznavanje radnog staža sa uvećanim trajanjem radnicima angažovanim u COVID odjelima (Klub nezavisnih zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH), te o omogućavanju formiranja komisija za polaganje u Tuzli i Mostaru stručnog ispita završenog medicinskog, stomatološkog i farmaceutskog studija i Odsjeka zdravstvenih studija (zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Ibrahim Zukić).

Federalna vlada je danas uputila odgovore na zastupnička pitanja koja su postavili predsjednici klubova Naše stranke, Socijaldemokratske partije BiH i Naroda i pravde u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Izvještaj o aukciji trezorskih zapisa

Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa 11.5.2021. godine, o čemu će izvijestiti Parlament FBiH.

Na ovoj aukciji je FBiH ponudila 5.000 trezorskih zapisa pojedinačne nominalne vrijednosti 10.000 KM, odnosno ukupno 50.000.000 KM, s rokom dospijeća od šest mjeseci.

Pristiglo je 27, a prihvaćeno deset ponuda za kupovinu putem kojih je prodano svih 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM. Kompletnu ponudu zapisa kupio je bankarski sektor.

Trezorski zapisi su prodati po prosječnoj ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,014 posto na godišnjem nivou.

O izvještajima i ostalim odlukama

Vlada FBiH je usvojila Finansijski izvještaj i analizu Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH za 2020. godinu.

Danas je prihvaćen izvještaj Zavoda za javno zdravstvo FBiH "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH  - 2019. godina", koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH radi  razmatranja i davanja saglasnosti.

Federalna vlada potvrdila je da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za period  od 1. januara do 2. marta, te od 18. do 31. marta 2021. godine. 

Donesena su četiri rješenja kojima je korisniku eksproprijacije dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno ekspropisanih rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove. Ova rješenja donijeta su radi gradnje trake za spora vozila na cesti Bihać - Bosanski Petrovac - Ključ, dionica Ripač - Vrtoče, poddionica Rpač -  Dubovsko.

Današnjom izmjenom Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima FBiH, Vlada FBiH je omogućila da svog predstavnika u ovom tijelu ima i Društvo Crvenog krsta/križa BiH - Crveni križ Federacije BiH.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na 14. i 15 periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih drugih oblika diskriminacije.

Kadrovska rješenja

Vlada je Skupštini Konfekcije d.d. Travnik dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje Senada Zekića i Ifeta Halepa za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Također su donesene odluke i rješenja kojima je pokrenuta procedura izbora i nominovanja dva člana Nadzornog odbora Konfekcije Borac uime državnog kapitala.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Cesta d.d. Mostar, zbog isteka mandata. Prethodna saglasnost je data i za imenovanje Krešimira Šaravanje za v.d. predsjednika, a Ivana Simunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića za v.d. članove Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je za člana Upravnog odbora Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" imenovala Edina Kekića.

Dženan Vukotić danas je postavljen za direktora Federalnog zavoda za agropedologiju.

Vlada je dala saglasnosti na rješenje o razrješenju Nadzornog i Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški. Saglasnosti je dala i da u novi Nadzorni odbor ove ustanove budu imenovani Ilija Boras (predsjednik), Nikola Papac i Elvis Bekan (članovi), a u Upravni odbor Viktor Grbavac (predsjednik), Žana Primorac, Milan Ševo, Antonio Radić i Nadžija Bukvić (članovi).

Saglasnosti su date i na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike aktom od 16.6.2021.godine. U privremeni Upravni odbor su imenovani Mirjana Mihalj (predsjednica), Sulejman Haljevac, Namik Muratović, Dalila Efendić i Amir Altumbabić (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara danas su opunomoćeni Mira Bradara (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo) i Marija Gudelj (Union banka d.d. Sarajevo), Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Dijana Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.