Također, data je prethodna saglasnost kojom su imenovani Emir Tipura, Kemal Jahić, Adi Kalem, Maida Hadžiarapović i Vlado Džoić za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH je donijela odluke o poništavanju javnog konkursa, raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te utvrdila kriterije i tekst ovog javnog konkursa.

Donesena je i prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zbog isteka mandata, te data prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti ovog nadzornog odbora u sastavu Anis Krivić, Sulejman Bečirević, Daliborka Marić, Željko Petrović i Mustafa Abdulahović, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Nadzornog odbora društva, na period od četiri godine imenovala Odbor za reviziju Lutrije Bosne i Hercegovine u sastavu Haris Pašić, Antonija Franjić i Selma Halilagić.

Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Fuada Cuplova, Almine Pilav, Mirka Rogića, Mugdima Mandžuke, Harisa Delizaimovića i Nedina Dedića za vršioce ovih dužnosti, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Vlada FBiH je opunomoćila Ernesta Đonku (JP BH Pošta), Zinetu Mujaković (JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać), Jadranka Puljića (Ceste d.d. Mostar), saopćila je Vlada FBiH.