Ovom odlukom Federacija BiH prihvata grant za ovaj projekt, po Sporazumu o grantu za tehničku pomoć zaključenim između Bosne i Hercegovine, Evropske investicijske banke (EIB) i JP Autoceste FBiH Mostar u iznosu do 5.000.000 eura.

Vlada potvrđuje da je dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno zaključeni Sporazum o grantu za tehničku pomoć između BiH, EIB-a i Autocesta FBiH.

Za realizaciju Odluke i izvještavanje o provedbi zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i i JP Autoceste FBiH. U vremenu provedbe ovog projekta, u budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje.

Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autocesta FBiH, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.

U obrazloženju je navedeno da se donošenjem ove odluke stvara osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Sporazuma o podgrantu između FBiH i JP Autoceste FBiH, a kojim će Federacija BiH sredstva granta učiniti dostupnim Autocestama FBiH, kao krajnjem korisniku. Time su stvoreni uvjeti za korištenje grant sredstava.