Prijedlog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu utvrđen je u iznosu od 43 miliona 580.100 KM i u odnosu na nacrt, nakon provedenih javnih rasprava i dodatnog usaglašavanja uvećan je za 8,57 posto ili 3.439.250 KM. Povećanje je proizašlo nakon usklađivanja prihodovne strane budžeta s revidiranim projekcijama prihoda dostavljenih od Federalnog ministarstva finansija koje predviđaju povećanje poreznih prihoda i to u dijelu prihoda od indirektnih poreza na dobit i poreza na dohodak te primjedbi i sugestija koje su se odnosile na nacrt budžeta za 2022. godinu.

Uz sagledavanje sveukupne situacije i prioritetnih potreba i projekata, njegovo usaglašavanje proteklo je u međusobnom razumijevanju svih članova Vlade, a kako je istaknuto, usklađen je sa Smjernicama ekonomske i fiskalne politike te Dokumentom okvirnog budžeta za period 2022-2024. godina.

Kada je riječ o prijedlogu Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za fiskalnu 2022. godinu, njegovim odredbama, između ostalog, definisana je struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz budžeta, kao i prioriteti izvršavanja obaveza.