ViK potvrdio pisanje Faktora: Zapošljavali smo uz saglasnost Ministarstva i Vlade

objavljeno: 16.02.2018. u 19:30

Kantonalno javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo, reagiralo je na tekst objavljen na Faktoru, a u vezi sa zapošljavanjima u tom preduzeću, nakon što je direktorsku poziciju preuzela Azra Muzur. U svom reagiranju ViK je zaprovo potvrdio pisanje Faktora, navodeći da su za sve imali saglasnost Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture i Vlade Kantona Sarajevo na čelu sa Elmedinom Konakovićem. 

Faktor je danas objavio tekst pod naslovom: "Stručno i pošteno" po Konakoviću: Otkrivamo čijih 42 djece i rođaka je Muzur zaposlila u ViK. Tekst je objavljen nakon višestrukih provjera svih iznesenih podataka i nakon što smo dobili i materijalne dokaze o zaključivanju ugovora o radu sa 42 uposlenika u periodu od 17. oktobra do 27 novembra 2017. godine.  

U vezi s Faktorovim tekstom, ViK u svom reagiranju navodi da je "naslov vrlo tendenciozan i očito mu je svrha da privuče pažnju vaših čitalaca"(?!). U reagiranju se eksplicitno ne demantira niti jedan navod iz Faktorovog teksta, a dijelove koji se odnose na tekst donosimo u nastavku: 

- Bilo je nužno zaposliti radnike na poslovima intenzivne popravke kvarova na vodovodnoj mreži ,a sve shodno mjerama Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25715-1.3/17 od 26.09.2017. godine, kojima je preduzeću naloženo hitno provođenje svih aktivnosti za poboljšanje stanja.

U tu svrhu, dana 20.10.2017. godine, je upućen zahtjev za saglasnost resornom ministarstvu za prijem 25 NK radnika na određeno vrijeme, na period od jedne godine. Ministarstvo je dana 25.10. 2017. godine dalo saglasnost broj: 27-34-31358/17 za njihovo angažovanje. Treba naglasiti da su angažovani pretežno radnici koji su i ranije obavljali ove poslove na period od dva mjeseca i koji su se već iskazali kao dobri radnici na zemljanim i montažnim radovima.

Takođe, u ovom periodu, Vlada Kantona Sarajevo je imenovala konsultanta za provođenje NRW projekta (Projekta neoprihodovane vode). Imenovani konsultant je izradio kompletan plan implementacije ovog projekta, koji je prezentiran i prihvaćen od Vlade i resornog ministarstva. Ovim planom je definisano da je potrebno dodatno angažovanje 111 novih radnika, čiji prijem će se obavljati fazno, po utvrđenom termin planu. Period angažovanja je period trajanja projekta, odnosno maksimalno jedna godina .

U prvoj fazi realizacije NRW projekta, prema planu konsultanta, obratili smo se resornom ministarstvu, zahtjevom za saglasnost za prijem 17 radnika.

Ministarstvo je dana 15.11.2017. godine, dalo saglasnost broj: 27-34-33442/17 za angažovanje ovih radnika na određeno vrijeme, na period od šest mjeseci, iako je predviđeno da projekt NRW traje jednu godinu.

Preduzeće je u potpunosti postupilo po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, kojim je regulisano da se za sva zapošljavanja zatraži saglasnost i to:

- na određeno vrijeme do 12 mjeseci - od strane resornog Ministarstva,
- na neodređeno vrijeme - od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Kako se upućeni zahtjevi za saglasnost odnose na radno angažovanje na određeno vrijeme, preduzeće je zahtjev uputilo resornom ministarstvu. Takođe, u skladu sa Zakonom o radu, aktima Osnivača i aktima preduzeća za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme nije propisano obavezno raspisivanje konkursa.

Prijem se vršio na osnovu aplikacija za posao upućenih od kandidata koji ispunjavaju sve uvjete utvrđene aktima preduzeća.

Vodovod i kanalizacija u svom reagiranju navodi i da je u Faktorovom tekstu "navedeno niz ličnih podataka imena, prezimena, pretpostavljenih rodbinskih ili prijateljskih veza, prognoza budućeg zapošljavanja, proizvoljnih i netačnih ocjena rada članova uprave, te uticaja moćnih političara na upravljačke strukture preduzeća...... itd.". Međutim, ViK niti jedan od Faktorovih navoda nije eksplicitno demantirao, odnosno ponudio argument kojim bi opovrgnuo naše tvrdnje iznesene u tekstu, osim da "smatraju suvišnim komentirati".

Osim toga, ViK navodi: Tačno je, takođe, da je preduzeće uputilo zahtjev i dobilo saglasnost za još 94 radnika na određeno vrijeme, na period od jedne godine. Ovi radnici će zajedno sa ranije primljenih 17 radnika (ukupno 111 radnika) učestvovati u realizaciji NRW projekta, o čemu smo krajnje transparentno i više puta informisali javnost i nadležne institucije. Prijem ovih radnika će se takođe vršiti u fazama u zavisnosti od termin plana realizacije projekta.