Na ovaj način se provodi ranije zaključeni Sporazum o operativnoj i strateškoj saradnji BiH i Kancelarije Evropske policije - Europola – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

Pravilnikom su utvrđeni način rada, obaveze i odgovornosti zajedničke kontakt-tačke za BiH za saradnju sa Europolom koja se nalazi u Ministarstvu sigurnosti BiH; prava i obaveze nadležnih organa za provođenje zakona u BiH, kao i druge procedure od značaja za uspostavljanje sistema saradnje i razmjene informacija nadležnih organa za provođenje zakona u BiH i Europola.

Na sjednici je doneseno više zaključaka kojima se omogućava bolja saradnja u ovoj oblasti.  

NASTAVAK SARADNJE SA REGIONALNOM KANCELARIJOM SZO ZA EVROPU

Vijeće ministara BiH utvrdio je Prijedlog za zaključivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji između BiH i Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu za period 2022 - 2023. godine, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.

Prethodno su dobijena pozitivna mišljenja nadežnih ministarstava zdravstva/zdravlja Federacije BiH i kantona, Republike Srpske i Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko Distrikta BiH.

Zaključivanjem ovog sporazuma želi se doprinijeti rješavanju pitanja u oblasti zaštite javnog zdravlja i poboljšanju zdravstvenog stanja stanovništva u BiH.

Dvogodišnji sporazum predstavlja praktičan okvir saradnje zdravstvenih vlasti u BiH i Sekretarijata Regionalne kancelarije SZO-a u svrhu postizanja ciljeva iz Trinaestog opšteg programa rada Svjetske zdravstvene organizacije 2019 - 2023. godine; Evropskog programa rada 2021 - 2025. godine: Zajedničkim djelovanjem do boljeg zdravlja u Evropi; Mape puta za zdravlje i blagostanje na zapadnom Baikanu (2021 - 2025. godina), te zdravstvenih politika u BiH.

Iz perspektive BiH prioriteti su kretanje ka univerzalnoj zdravstvenoj pokrivenosti, zaštita od vanrednih situacija u oblasti zdravstva i promoviranje zdravlja i blagostanja.

U skladu s ovim dvogodišnjim sporazumom, ukupan budžet za BiH iznosi 581 hiljadu američkih dolara, a nadležne institucije za oblast zdravstva u BiH i Sekretarijat SZO-a zajednički su se obavezale da će sarađivati kako bi mobilisale sredstva potrebna za njegovu  realizaciju.

Zaključivanje Dvogodišnjeg sporazuma neće prouzrokovati potrebu za izdvajanjem dodatnih finansijskih sredstava iz budžeta institucija BiH.

STRATEŠKI OKVIR ZA REFORMU JAVNE UPRAVE I PRATEĆI AKCIONI PLAN DO 2027. GODINE

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o dopunama Odluke o usvajanju Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 – 2022 i Odluke o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, nakon što je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o produženju perioda njihovog važenja.

Na ovaj način se period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2018 - 2022 produžava do 2027. godine, zajedno s pojedinačnim rokovima koji će biti pomjereni.

Takođe, do 2027. godine produžava se period važenja Akcionog plana za reformu javne uprave, uključujući i rokove za realizaciju pojedinačnih aktivnosti. 

Na ovaj način omogućava se nastavak provođenja planiranih mjera i aktivnosti u oblasti reforme javne uprave, nakon što je Evropska komisije u Izvještaju za BiH 2021. godinu prepoznala postizanje određenog napretka koji se odnosi na usvajanje Akcionog plana za reformu javne uprave i istovremeno ukazala na izazove u njegovom provođenju.

USVOJEN PLAN PRILAGOĐAVANJA NA KLIMATSKE PROMJENE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Plan prilagođavanja na klimatske promjene BiH (NAP), sa Prijedlogom mjera, s ciljem postizanja ciljeva iz Pariskog sporazuma i Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

Prethodno su NAP podržale Vlada RS i nadležna ministarstva Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH. 

Radi se o sveobuhvatnom dokumentu kojeg su sačinili prevashodno domaći stručnjaci u direktnoj koordinaciji sa nadležnim entitetskim i institucijama Brčko Distrikta BiH, uz podršku Zelenog klimatskog fonda, s ciljem pripreme za adekvatno reagovanje na klimatske promjene, uz bolje razumijevanje svojih ranjivosti i povećavanje otpornosti te daljnju izgradnju kapaciteta za borbu protiv klimatskih promjena.

Plan na 570 stranica sadrži analizu važećeg regulatornog okvira i tehničkih studija, trendove klimatskih promjena, projekcije buduće klime, pregled uticaja klimatskih promjena ro sektorima, te prijedloge kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera ro najugroženijim sektorima, uključujući poljoprivredu, vodne resurse, biodiverzitet i šumarstvo, ljudsko zdravlje i turizam. Krajnji cilj NAP-a je smanjenje katastrofalnih efekata klimatskih promjena kako na najranjivije sektore tako i na stanovništvo s ciljem zaštite života i zdravlja.  

Suše i ekstremne suše, ekstremne poplave i toplotni valovi, uz ekstremno produžavanje broja dana s pojavom grada i olujnih vjetrova obilježili su posljednju deceniju, navodi se u ovom planu i dodaje da su dosadašnja istraživanja klime i klimatskih promjena pokazala da su najveće promjene zabilježene u južnom, sjevernom i sjeverozapadnom dijelu BiH.  

PODRŠKA PROMOCIJI I RAZVOJU PRIVREDE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za promociju i razvoj privrede u BiH.

Ukupna vrijednost ovog granta je 750.000,00 KM, od čega je 400.000,00 KM namijenjeno za podršku sajamskim i drugim manifestacijama, odnosno  aktivnostima u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede u BiH, a  350.000,00 KM za podršku sajamskim/drugim manifestacijama i aktivnostima u inostranstvu. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa objavit će javni poziv organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji na internet stranici Ministarstva i u tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji BiH.

Odlukom su propisane procedure i druga bitna pitanja za dodjelu ovih bespovratnih sredstava, uključujući uslove, kriterijume, nadležnosti te proceduru rada komisije, način donošenja konačne odluke o izboru korisnika grant sredstava i obavezu dostavljanja izvještaja o namjenskom utrošku dobijenih sredstava. 

BiH U PROGRAMU INTERREG VI-B IPA ADRION 2021 – 2027

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o programu teritorijalne saradnje Interreg VI-B IPA ADRION 2021 - 2027 u vezi s potpisivanjem pisma saglasnosti prije podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje.

Ovlašten je direktor Direkcije za evropske integracije da potpiše pismo saglasnosti za ovaj program.

Direkcija za evropske integracija je zadužena da do naredne sjednice Vijeću ministara dostavi informaciju o preduzetim koracima po pitanju formiranja struktura za korištenje IPA-e, s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje ovog pitanja.

Evropskim programom teritorijalne saradnje, koji djeluje na transnacionalnom nivou, nastavlja se raniji ADRION program (2014 - 2020), a provodi se u 10 zemalja: Hrvatska, Grčka, Slovenija, Italija, Albanija, Crna Gora,  Srbija, BiH, a sada je proširen i na Sjevernu Makedoniju i San Marino.

Ukupna vrijednost Programa je 160.810.017,65 eura, od čega je doprinos EU 136.688,515,00 eura, a preostalih 15 posto sredstava osigurat će korisnici ovog programa.

BiH I EU NASTAVLJAJU RAZGOVORE O REFORMI JAVNE UPRAVE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije (EU) i BiH, uz dopunu na sjednici.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da u saradnji s nadležnim institucijama u BiH i nadležnim službama Evropske komisije provede sve neophodne radnje za održavanje 6. sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji će biti održan putem video-linka u terminu koji bude dogovoren.

Sastavni dio ove informacije je dokument za raspravu i lista delegacije BiH kojom će, u dijelu za visoki politički dijalog, predsjedavati ministar pravde Josip Grubeša.

PROGRAM RADA VIJEĆA MINISTARA BiH ZA 2022. GODINU

Na sjednici je usvojen Program rada Vijeća ministara BiH za 2022. godinu, koji će Generalni sekretarijat dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Godišnji program rada Savjeta ministara BiH sadrži Akcioni plan za realizaciju, pregled zakona i drugih propisa, međunarodnih ugovora, razvojno-investicionih projekata/programa, kao i tabelu materijala o kojima će Vijeće ministara BiH biti informirano.

IINFORMACIJA O INICIJATIVI MALI ŠENGEN

Vijeće ministara BiH nije usvojio Informaciju Ministarstva vanjske  trgovine i ekonomskih poslova BiH o analizi interesa i koristi za Bosnu i Hercegovinu u slučaju pristupanja inicijativi mali šengen, odnosno Otvoreni Balkan.

POJEDNOSTAVITI SISTEM PLANIRANJA I IZVJEŠTAVANJA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH, uz korekciju na sjednici.

Donošenjem ove odluke želi se poboljšati i pojednostaviti sistem godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja kako bi se unaprijedila efikasnost u pripremi politika, određivanju prioriteta i dinamike rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH.

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNSA OSLOBOĐEN PLAĆANJA NAKNADE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o oslobađanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu plaćanja naknade za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH u periodu od 2022. do 2026. godine.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH daje podršku za unapređenje prava korištenja radiofrekvencija u projektima ograničenog trajanja koji se realiziraju putem domaćih naučnoistraživačkih ustanova i provode s ciljem obuke, testiranja i izvođenja naučnih i istraživačkih projekata u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u BiH.

ZELENO SVJETLO ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA ZA RAZMJENU PODATAKA O PUTNICIMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o formiranju Međuagencijske radne grupe za uspostavljanje sistema za razmjenu podataka o putnicima u skladu s aktuelnom Strategijom integrisanog upravljanja granicom i pratećeg Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Uspostavljanjem sistema za razmjenu podataka o putnicima (API/PNR) bit će realizirana jedna od važnih mjera u procesu dobijanja kandidatskog statusa za članstvo BiH u EU iz poglavlja 'Upravljanje  granicom'.

Radna grupa ima zadatak da do 31. decembra 2023. godine napravi procjenu trenutnog stanja s aspekta postojećeg zakonskog okvira, definira ciljeve i obim projekta za uspostavljanje API/PNR sistema, te izradi i Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog rješenja za njegovo uspostavljanje koji treba da obuhvati zakonodavni, tehnički, kadrovski i finansijski aspekt.

ODOBRENO KORIŠTENJE SDH MREŽE ZA POVEZIVANJE S POLICIJSKIM AGENCIJAMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju korištenja SDH mreže u vlasništvu Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH.

U skladu s ovom odlukom, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH će koristiti SDH mrežu za uspostavljanje sistema učenja na daljinu i videokonferencijskog sistema sa policijskim tijelima BiH: Državnom agencijom za istrage i zaštitu BiH, Graničnom policijom BiH i Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela BiH.

USVOJENA INFORMACIJA O STANJU ZAKONODAVSTVA O GMO

Na sjednici je usvojena Informacija o stanju zakonodavstva iz oblasti genetski modifikovanih organizama (GMO) te je istaknuta potreba usklađivanja važeće legislative u BiH sa novim propisima o GMO u Evropskoj uniji.

Agencija za sigurnost hrane BiH je zadužena da pripremi Prijedlog odluke o formiranju Intrresorne radne grupe za izradu novog zakona o GMO i dostavi je Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.

NAPREDAK U ISPUNJAVANJU STADARDA PROAKTIVNE TRANSPARENTNOSTI U VMBiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o trećem onlajn istraživanju o primjeni Politike i standarda proaktivne transparentnosti, te je donio više zaključaka s ciljem daljnjeg podizanja nivoa transparensti u institucijama na državnom nivou.

Treće onlajn istraživanje Ureda koordinatora za reformu javne uprave o provođenju Politike i standarda proaktivne transparentnosti, ranije usvojenih na sjednici Vijeća ministara BiH, uključilo je 81 instituciju na državnom nivou, među kojima su 62 institucije odgovorile na 38 pitanja iz upitnika. Istraživanje je provedeno u februaru i martu 2021. godine.

Rezultati istraživanja su pokazali da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 67,57 posto, što predstavlja poboljšanje u odnosu na analizu internet stranica javnih institucija koju je 2016. godine izvršio Centar za društvena istraživanja 'Analitika', kada je prosječan nivo transparentnosti (na uzorku od 68 institucija) iznosio 34,8 posto.

Istraživanje je obuhvatilo setove pitanja u vezi s dostupnošću podataka na web-stranicama institucija i organa Vijeća ministara BiH, uključujući strateške, operativne, finansijske i informacije u oblasti javnih nabavki, borbe protiv korupcije, slobode pristupa informacijama i drugih podataka od javnog značaja.

PRAVILNIK O STANDARDIMA FUNKCIONISANJA AZILANTSKOG CENTRA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Pravilnik o standardima funkcioniranja i drugim pitanjima značajnim za rad Centra za prihvat i smještaj tražilaca azila.

Pravilnikom su definirani standardi u odnosu na prihvat i boravak tražilaca azila u Azilantskom centru, a polazište za to su EU standardi i najbolja praksa rada azilantskih centara u Evropi i neposrednom okruženju.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O SAJBER NAPADU

Vijeće ministara BiH na zatvorenom dijelu sjednice usvojio je Izvještaj o sigurnosnim problemima kao posljedicama sajber napada na IKT sistem Službe za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i "e-vlade" Vijeća ministara BiH - navodi se u saopćenju.