Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa pitanjima odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Ekspertni tim, sastavljen od predstavnika državnih, entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti te naučne zajednice, sačinit će sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i utjecaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori; izraditi prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine; te definisati ekonomična i efikasna rješenja za sprečavanje, ublažavanje i praćenje značajnih negativnih uticaja eventualnog odlagališta. Tim će imati i druge zadatke, po nalogu Savjeta ministara i Korodinacionog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore.

Prvi sastanci ovih timova trebali bi biti održani tokom narednih 15 dana. Ovi timovi mogu biti dopunjeni i novim članovima, a najavljena je mogućnost konsultovanja i  međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti. Ekspertni i Pravni tim dužni su svaka tri mjeseca, posredstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, izvještavati Savjet ministara BiH o radu i realizaciji zadataka i aktivnosti, saopćilo je Vijeće ministara BiH.

Sporazum EU, BiH i Srbije: Jačanje prekogranične saradnje

Utvrđen je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina za 2019. godinu između Evropske unije (EU), Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Radi se o sporazumu vrijednom 2.352.941,00 eura, od čega grant EU iznosi dva miliona eura, a krajnji korisnici projekta će finansirati ukupno 352.941,00 eura. Programsko područje obuhvata 67 općina u  Bosni i Hercegovini i 31 općinu u Srbiji.

Cilj programa je unapređenje socijalno-ekonomskog razvoja u pograničnom području Srbije i BiH provođenjem ciljanih i konkretnih aktivnosti, uz zajedničku upotrebu resursa. Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je 12 godina od njegovog stupanja na snagu, dok će njegovo operativno provođenje trajati šest godina. Ukupno procijenjena vrijednost Programa u srednjoročnom periodu od 2018. do 2020. godine iznosi 6.823.529,00 eura, od čega EU putem granta finansira 5,8 miliona eura, a korisnici granta razliku u visini 1.023.529,00 eura.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika predložen je direktor Direkcije za evropske integracije.

Bolja saradnja graničnih policija BiH i Srbije

Utvrđen je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prelazima i Prijedlog aneksa Sporazuma u vezi sa zajedničkom lokacijom na Graničnom prijelazu Ljubovija (novi most) - Bratunac (novi most).

Sporazumom o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima dvije države želi se unaprijediti saradnja graničnih policija te pojednostaviti i ubrzati obavljanje granične kontrole u korist građana. Uspostavljanjem zajedničkih lokacija želi se omogućiti racionalnije korištenje resursa u kontroli prekograničnog saobraćaja između država te efikasnije realizovati zajedničke mjere i planovi aktivnosti protiv ilegalnih migracija i svih oblika prekograničnog kriminala.

Prijedlogom aneksa Sporazuma o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na Graničnom prijelazu Ljubovija (novi most) - Bratunac (novi most) definisana je zajednička lokacija koja će biti na teritoriji BiH. Prijedlog sporazuma i pratećeg aneksa bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar sigurnosti.

Regionalni memorandumi o digitalnoj transformaciji Zapadnog Balkana

VMBiH razmotrio je i uputit će Predsjedništvu BiH Informaciju Ministarstva komunikacija i transporta o učešću ministra komunikacija i transporta na Digitalnom samitu planiranom za 2. 11. 2020. godine u Tirani.

Ministar, nakon što dobije saglasnost Predsjedništva BiH, trebao bi u Tirani u ime Bosne i Hercegovine potpisati dva memoranduma, i to Memorandum o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju šest ekonomija Zapadnog Balkana, te Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu.

Potpisivanjem Memoranduma o regionalnoj interoperabilnosti stvaraju se uslovi za jačanje regionalne saradnje i za podršku digitalnoj integraciji, te razmjeni informacija na otvoren, siguran i pouzdan način, pri čemu se prioritet daje regionalnoj interoperabilnosti i digitalnim javnim uslugama. Ciljevi Memoranduma o razumijevanju o mapi puta za 5G digitalnu transformaciju su unapređenje i razvoj digitalne integracije i transformacije na Zapadnom Balkanu u skladu sa ranije prihvaćenim međunarodnim obavezama u ovoj oblasti.

Pokrenute aktivnosti za provođenje prioriteta iz Mišljenja EK

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će Vijeću ministara BiH na usvajanje Prijedlog odluke o uspostavljanju radne grupe sastavljene od predstavnika nadležnih nivoa vlasti u BiH za izradu prijedloga zakona o razvojnoj i humanitarnoj pomoći Bosne i Hercegovine trećim zemaljama.

Na ovaj način prihvaćena je Inicijativa Ministarstva spoljnih poslova za pokretanje aktivnosti na provođenju prioriteta u okviru Poglavlja 30 (vanjski odnosi) iz Mišljenja Evropske komisije (EK), koji će dovesti do uspostavljanja politike razvojne saradnje i humanitarne pomoći.

Izmijenjena odluka o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u BiH.

Na ovaj način uvodi se kategorija naplate po širini dodijeljenog radiofrekventnog spektra za sve satelitske sisteme proporcionalno, što podrazumijeva ujednačen pristup obračunu naknade prema zauzetosti spektra.

Prema Odluci, naknada za korištenje radiofrekventnog spektra u satelitskoj službi, zavisno od širine dodijeljenog spektra, načina dodjele i širine dijeljenog kanala, utvrđuje se na godišnjem nivou.

Usvojen revidirani Akcioni plan Strategije za reformu sektora pravde

Donesena je Odluka o usvajanju revidiranog Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine. Akcionim planom definisani su aktivnosti i odgovorne institucije, rokovi i jasno definisani pokazatelji praćenja provođenja aktivnosti u strateškim oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija, pristup pravdi u BiH, podrška privrednom razvoju, pitanja koordinacije i evropskih integracija. 

Opći cilj Strategije je stvaranje zajedničkog reformskog okvira za institucije u sektoru pravde u BiH koji sadrži usaglašene prioritete za budući razvoj ovog sektora u cjelini, kao i realne reformske aktivnosti.

VMBiH provodi Sporazum o saradnji sa nevladinim organizacijama

Imenovani su članovi Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, a s ciljem provođenja Sporazuma o saradnji između Savjeta ministara i nevladinih organizacija u BiH.

Savjetodavno tijelo broji sedam članova izabranih iz reda predstavnika nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija i pojedinaca sa iskustvom u kreiranju, praćenju i provođenju javnih politika od značaja za stvaranje podsticajnog pravnog, institucionalnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije u BiH.

Članovi Savjetodavnog tijela ne primaju naknadu za svoj rad, a administrativno-tehničku podršku njihovom rada pružat će Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde. Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Imenovana Radna grupa za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja

Imenovani su članovi Radne grupe za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine.

Radna grupa je dužna u roku od šest mjeseci pripremiti i posredstvom DEP-a BiH Vijeću ministara BiH dostaviti dokument strateškog okvira institucija BiH za period do 2030. godine, u svrhu realizacije ciljeva održivog  razvoja.

Data saglasnost za zapošljavanje u GPBiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, dalo je saglasnost za popunu sedam upražnjenih radnih mjesta u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine.

Zeleno svjetlo za Državnu komisiju za granicu BiH

Uz usvojenu korekciju na sjednici, donesena je Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, koja broji devet članova, sa  mandatom od tri godine. 

Članovi komisije su predstavnici državnih ministarstava civilnih poslova, sigurnosti te vanjskih poslova, entitetske Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS-a i Federalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove. Komisija je nadležna, između ostalog, za identifikaciju granice sa susjednim državama, sačinjavanje prijedloga za korekciju granične linije u skladu sa Poslovnikom o radu, te pripremu prijedloga međudržavnih ugovora i drugih akata o graničnoj liniji sa susjednim državama.

Komisija podnosi izvještaj o radu Vijeću ministara najmanje dva puta godišnje. 

Imenovani članovi Odbora državne službe za žalbe

Imenovani su Enes Obralija i Darijo Krstić za članove Odbora državne službe za žalbe, kao prvoplasirani kandidati sa rang-liste, nakon okončane procedure javnog konkursa.  

Podsjećamo da je VMBiH ranije imenovao jednog člana Odbora državne službe za žalbe, a nakon završene procedure javnog konkursa.