Visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za ovaj period utvrđuje se na osnovu koeficijenta i odredbi Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Kako je obrazloženo, predloženi koeficijent 1 (jedan), uz primjenu iznosa utvrđenog u članu 22. Zakona, treba obezbijediti mjesečne isplate sredstava demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2022. godine, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu.

Osiguranjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Na ovaj način će se ispoštovati dosljedna primjena Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Za realizaciju ove odluke osiguran je novac u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

Inače, Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada u ovoj godini iznosi ukupno 50.000.000 KM.