Za željeznički putnički saobraćaj interes je iskazan za putne pravce Sarajevo - Bihać - Sarajevo (1 par vozova), Sarajevo - Čapljina - Sarajevo (1 par vozova) i Čapljina - Sarajevo - Čapljina (1 par vozova).
U željezničkom kombinovanom saobraćaju to su dionice Brčko granica - Čapljina granica, Semizovac - Čapljina granica, Sarajevo Teretna - Čapljina granica, Brčko granica - Lukavac, Maglaj - Čapljina granica, Čapljina granica - Lukavac, Čapljina granica - Konjic, Čapljina granica - Visoko i Lukavac - Šamac granica.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će zaključiti ugovor s JP ŽFBiH Sarajevo kojim će urediti sufinansiranje obavljanja usluga javnog željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja prema namjeni i visini sredstava utvrđenih za ove namjene Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu.

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH. Također, utvrđeno da je na dionici prolaza kroz Poslovnu zonu Vitez, u dužini od 4,7 kilometara, korisnik eksproprijacije JP Ceste FBiH Sarajevo, a na preostalom dijelu brze ceste, u dužini od 19,685 kilometara, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Korisnicima je naloženo da pokrenu postupak eksproprijacije nekretnina.