Vijeće ministara utvrdilo je predloženi zakon kojim su propisane privremene mjere postupanja u sudskim i drugim postupcima pred Sudom i Tužilaštvom BiH i drugim tijelima Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće zbog opasnosti od epidemije zarazne bolesti prouzrokovane koronavirusom (COVID-19).

U drugom krugu glasanja usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji su predložili zastupnici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović. Zastupnički dom podržao je principe Prijedloga zakona o dopunama Zakona o prekršajima, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, kao i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, koji su predložili zastupnici Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić, zbog nepostojanja entitetske većine prilikom glasanja, upućeni su Kolegiju na usaglašavanje.

Danas je obustavljen zakonodavni postupak za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači zastupnici Dženan Đonlagić, Zlatan Begić, Vlatko Glavaš i Enver Bijedić.

Naime, Zastupnički dom već drugi put nije podržao negativno mišljenje Ustavnopravne komisije o predloženom zakonu, pa se u skladu sa propisanom procedurom obustavlja zakonodavno postupak. U drugom krugu glasanja podržana je zastupnička inicijativa: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta kojom se Vijeću ministara BiH nalaže da hitno, a najkasnije u roku od 15 dana, u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.

Zastupnici su usvojili i nekoliko izvještaja o izvršenoj reviziji učinka. Zastupnički dom izabrao je Lejlu Hadžić za članicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Također, donesena je odluku o imenovanju  Branislave Milekić za članicu Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz RS-a.

Na usaglašavanje Kolegiju je, zbog nepostojanja entitetske većine, upućena zastupnička inicijativa: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela), da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobođenju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda ta ljudska prava.

Iz istog razloga Kolegiju na usaglašavanje je upućena i poslanička inicijativa zastupnika Kluba SDA kojom predviđa da Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH obaveže Vijeće ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i  to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine.