Podršku usvajanju ove strategije, koju je pripremio Pravni tim formiran ranijom odlukom Vijeća ministara BiH, prethodno su dale vlade Republike Srpske i Federacije BiH, te Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost.  

Ovom strategijom institucije u BiH dobijaju dokument koji sadrži pravne argumente i mehanizme u nastojanju da se spriječi odlaganje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva u kasarni Čerkezovac na granici sa BiH, i na taj način se otklone katastrofalne posljedice po život i zdravlje za oko 250.000 građana u BiH.

Strategija sadrži sveobuhvatnu pravnu analizu u kontekstu nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira koji daje pravni osnov za zaključak da je RH u dosadašnjim aktivnostima prekršila, između ostalih, Espo konvenciju i SEA protokol iz 2003. godine, te Arhusku konvenciju iz 1998. godine o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristup pravdi u pitanjima životne sredine.  

Istovremeno se putem sedam zaključaka daju smjernice institucijama u BiH za planiranje, utvrđivanje i implementaciju daljnjih aktivnosti koje uključuju pravne lijekove  i pojačan angažman bh. diplomatije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.