Zaduženo je Federalno ministarstvo finansija da, nakon što Fiskalno vijeće BiH usvoji Dokument globalnog okvira fiskalnog bilansa i politka za period 2023 - 2025., u slučaju potrebe revidira DOB FBiH i dostavi Vladi FBiH na razmatranje i usvajanje.

Značajan rast konsolidiranih javnih prihoda 

Dokument okvirnog bužeta je sačinjen u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH i sadrži makroekonomske projekcije, prognoze budžetskih sredstava i izdataka budžetskih korisnika FBiH za tekuću i sljedeće dvije fiskalne godine, a na njemu se zasniva priprema i izrada budžeta Federacije BiH i nižih nivoa vlasti.

Projekcije osnovnih makroekonomskih indikatora su sačinjene, prije svega, na osnovu projekcija Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) Vijeća ministara BiH, te međunarodnih finansijskih institucija, odnosno MMF-a, Svjetske banke i Evropske komisije.

Preliminarne projekcije rasta indikatora su sačinjene u okolnostima postpandemijskog oporavka ekonomija generalno, uključujući i ekonomiju naše zemlje, s jedne, i zaoštravanja geopolitičke situacije izazvane rusko-ukrajinskim ratom, s druge strane.

Prema projekcijama DEP-a, BiH će u 2022. godini ostvariti umjereni realni ekonomski rast od 2,1 posto, dok MMF i Svjetska banka očekuju nešto veći ekonomski rast po realnim stopama od 2,4, odnosno 2,7 posto respektivno.

Za Federaciju BiH se u ovoj godini, također, očekuje niži realni rast ekonomije od 2,5 posto, dok se u narednom razdoblju od 2023. do 2025. godine projicira rast ekonomije od 3,2 posto, 3,1 posto i 3,6 posto respektivno, pod pretpostavkom poboljšanja ekonomskih kretanja u našoj zemlji i okruženju.

Za 2022. godini projicira se značajan rast konsolidiranih javnih prihoda FBiH od 7,4 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosit će 10.683,9 miliona KM. Za naredni srednjoročni period predviđen je nastavak stabilnog rasta naplate prihoda po prosječnoj stopi od 3,6 posto, a što će ovisiti od budućih dešavanja na nivou globalne i domaće ekonomije.

Ukupna planirana potrošnja, koja pored rashoda uključuje i otplate unutarnjeg i vanjskog duga, za 2022. godinu iznosi 5.597,6 miliona KM i veća je za 17,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveće učešće u potrošnji imaju tekući i kapitalni transferi od 72,7 posto, a odnose se na transfere pojedincima, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, te transfere neprofıtnim organizacijama i drugim nivoima vlasti i fondovima.

Zaštita radnih mjesta 

U 2023. godini se projicira povećanje javne potrošnje za 7,8 posto u odnosu na prethodnu, odnosno 6.035,7 miliona KM ili 22,196 BDP-a FBiH. Javna potrošnja u 2024. godini projicirana je na 6.156,7 miliona KM ili 21,6 posto BDP-a, a u 2025. godini na 6.152,3 miliona KM ili 20,5 posto BDP-a.

Radi ublažavanja i smanjena utjecaja inflacije u narednom srednjoročnom periodu, mjere fiskalne politike će biti usmjerene na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, smanjenje ili ukidanje naknada i taksi koje opterećuju privredne aktivnosti, te poticanje istraživanja i razvoja i podršku prihodima domaćinstava, posebno socijalno najugrošenijim kategorijama stanovništava.

Prioriteti djelovanja Vlada Federacije BiH u narednom periodu su definirani Programom ekonomskih reformi FBİH od 2022. do 2024. godine. Kao jedan od najznačajnijih prioriteta navodi se daljni napredak u oblasti upravljanja javnim finansijama, zbog čega je Vlada Federacije BiH donijela Strategiju reforme upravljanja javnim financijama u FBiH za period 2021-2025. godina, koja pruža integrirani okvir za učinkovito, efektivno i transparentno korištenje raspoloživih javnih resursa u skladu sa međunarodnim i standardima Evropske unije.

Jedan od ključnih ciljeva Vlade FBiH je osigurati likvidnost i stabilnost budžeta, što je garancija za redovne isplate penzija, boračkih, socijalnih i drugih naknada, te davanja za koje su sredstva predviđena federalnim budžetom.