U saradnji se ekipama Elektroprijenosa BiH pod napon je puštena trafo stanica 110/10 Azići. Sve raspoložive elektromonterske ekipe JP Elektroprivreda BiH-Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo su tokom cijelog dana vršile postepeno uključenje distributivnih transformatorskih stanica i opravke kvarova na distributivnoj mreži.

Trenutno je iz sigurnosnih razloga isključeno 11 transformatorskih stanica na područiju Rajlovca koje su poplavljene. Ovi objekti će biti pušteni pod napon nakon što se voda povuče, te izvrši pregled i evenutalna popravka postrojenja.

Ekipe Elektroprijenosa BiH i dalje rade na osposobljavanju TS 110/10 kV Reljevo koja je bez napona. Za sve potrošače koji se električnom energijom snabdijevaju sa ove trafo stanice, napajanje je omogućeno iznalaženjem alternativnog rješenja.

Budući da ekipe Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo kontinuirano rade na terenu i dalje su mogući kratkorajni prekidi u napajanju električnom energijom, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.