Klementine su na direktnoj prodaji jer se radi o lakokvarljivoj robi. Ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju na Protokol sjedišta Regionalnog centra Banja Luka, najkasnije do 11,30 sati. 

Pravo učešća imaju sva pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja se bave prometom predmeta direktne prodaje.

Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH), kao i njihovi srodnici do trećeg koljena linijskog ili tazbinskog krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.

Razgledanje robe može se obaviti danas u prostorijama preduzeća d.o.o. Padova voće na adresi Sarajevska bb, Gradačac, od 15 do 16 sati.