VEZANI TEKST - Hašimbegović: Vlada predvidjela izgradnju nove zgrade MUP-a KS, a nisu novac za izgradnju

Kako su naveli, prošlo je deset godina od usvajanja Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta.

Ovim propisom su utvrđena dodatna prava koja u KS mogu ostvariti lica koja su se dobrovoljno vratila i prijavila prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta u RS i Brčko distrikt i koja su imala boravište u KS po osnovu statusa raseljenog lica ili koja su se dobrovoljno vratila i prijavila prebivalište u mjesto prijeratnog prebivališta u RS i Brčko distrikt i koja su imala prebivalište u Kantonu Sarajevo kojem je prethodio status reseljenog lica.

- Ovim zakonom se uređuje ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite, boračko-invalidske zaštite i socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom. Premda je Zakon utvrdio način podnošenja zahtjeva, te utvrđuje da od dana podnošenje zahtjeva lice stupa u pravo, ne postoji javnodostupni dokument nadležnih ministarstava koje propisuje uputu o postupanju.

Odgovorni za nadzor zakonitosti su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Ministarstvo za boračka pitanja KS i Ministarstvo zdravstva KS u skladu sa svojim nadležnostima.

Članom 14. ovog Zakona je propisano da inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Upravna inspekcija Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo. Do današnjeg dana, uprkos nekoliko inicijativa i zastupničkih pitanja u Skupštini Kantona Sarajevo, zajedničkih inicijativa i prijedloga, nema informacija o utrošku sredstava za provedbu obaveza ovih ministarstava po osnovu Zakona - navela su pomenuta udruženja. 

Smatraju da nadležna ministarstva nisu na svojim internetskim stranicama jasno i nedvosmisleno objasnili proceduralne korake i pravne uvjete neophodne za stjecanje prava predviđenih ovim zakonom. Nisu koncipirali, proizveli, niti distribuirali službeno Uputstvo o primjeni Zakona, kao ni adekvatno informirali prvostepene organe o detaljima i procedurama za implementaciju istog.

U kantonalnom budžetu za prethodne godine, kao ni u Nacrtu budžeta za fiskalnu godinu 2024., nisu osigurali posebnu budžetsku stavku ili liniju koja bi bila specifično namijenjena za provedbu odredbi ovog Zakona.

- Nisu izdvojili finansijska sredstva, niti poduzeli konkretne korake u smislu prilagodbe i ažuriranja dokumentacije, obrasca, informativnih letaka i drugih sredstava za informisanje zainteresiranih strana o načinu pristupa i ostvarivanja prava predviđenih Zakonom.

Nisu adekvatno niti pravovremeno odgovarali na brojna zastupnička pitanja koja se odnose na primjenu ovog zakona. U slučajevima kada su odgovori bili dati, oni nisu bili relevantni ili su se odnosili na izolirane slučajeve podrške unutar entiteta Republike Srpske, što ne odražava opći pristup i sistemsku primjenu Zakona- naveli su.

Istaknuli su i da ovaj zakon propisuje uvođenje lica u trajno pravo – a ne u pravo koje se rješava od slučaja do slučaja. Ministarstva svojim postupanjem to nisu omogućila.

Dodali su da ukoliko se u Nacrtu budžeta za 2024. ne nađu odvojena sredstva na odvojenim linijama pri Ministarstvu zdravstva KS, Ministarstvu za boračka pitanja KS, te pri Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, prijavit će nadležne Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i Upravnoj inspekciji Ministarstva pravde i uprave KS zbog neprimjene zakona i "šutnje administracije", te će tražiti utvrđivanje odgovornosti.

- Još jednom napominjemo da provedba ovog Zakona nema veze sa provedbom Zakona o posebnim programima KS za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a "Srebrenica", s obzirom da Zakon iz 2013. obuhvata trajna i pojedinačna prava, te se vezuje za cijelu RS i BDBiH, a ne samo regiju istočne Bosne.

Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da je ključno da se poštuju i detaljno implementiraju sve odredbe Zakona o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta. Neophodno je da nadležna ministarstva poduzmu konkretne korake za osiguranje transparentnosti u postupku ostvarivanja prava i pridržavanja propisanih procedura, kako bi se povratnicima omogućio jednak pristup svim predviđenim pravima i uslugama.

Zahtijevamo da se u najkraćem mogućem roku uspostavi jasna procedura i objavi obavijest o istoj na web-stranicama relevantnih ministarstava, kako bi se povratničkoj populaciji omogućilo da na jednostavan i efikasan način pristupe svojim pravima. Odsustvo takve procedure predstavlja kršenje osnovnih principa pravednosti i jednakosti koji su temelj državnog pravnog sistema.

VEZANI TEKST - Usvojen Nacrt budžeta KS: Jesu li ugrožene boračke naknade?

Također, insistiramo na tome da se u Nacrtu Budžeta za 2024. godinu predvide odvojena sredstva za primjenu ovog Zakona, kao i na neodložnom izvršavanju svih obaveza koje proizlaze iz Zakona. Nedostatak adekvatnog finansiranja i provedbe Zakona direktno ugrožava prava povratnika i suprotstavlja se osnovnom cilju i duhu
Zakona.

U slučaju da se ne postupe prema navedenim zahtjevima, bit ćemo prisiljeni poduzeti daljnje pravne korake, uključujući i podnošenje prijava nadležnim inspekcijskim organima i traženje pravne odgovornosti za neprovođenje zakonskih obaveza. Naš cilj je osigurati pravično postupanje i dostojanstveno ostvarivanje prava za sve građane koji se vraćaju u svoja prijeratna prebivališta, u skladu s važećim zakonodavstvom- zaključuje se u dopisu.