Iz Toplana su naglasili da će se za ugradnju kalorimetara moći prijaviti građani koji u svojim stanovima imaju centralno grijanje na jednocijevnom sistemu. Vlada KS zajedno sa Toplanama sufinansirat će ugradnju kalorimetara, kako je navedeno, za 1.000 korisnika grijanja sa jednocijevnim sistemom i nadaju se da će ugradnju kalirometara uspjeti završiti do početka nove grijne sezone. 

Iz Toplana smo dobili podatke gdje se tačno nalaze stanovi u zgradama koji su priključeni na centaralno grijanje na jednocijevnom sistemu. To su:

Općina Centar: naselja Ciglane, Marijin Dvor i Breka - ulica Jukićeva od broja 120 do 136

Općina Novo Sarajevo: ulice Malta od broja 1 do 25 i Gradačačka od broja 68 do 74.

Općina Novi Grad: naselja Dobrinja, Vojničko Polje, Mojmilo i ulica Smaje Šikala na brojevima 2 i 4.

Općina Hadžići: ulica Hadželi na brojevima od 63-75, 241-247, 143A, 143, 113, 109.

Zainteresovani potrošači moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. da ima zaključen ugovor o korištenju toplotne energije sa KJKP Toplane Sarajevo,

2. da je vlasnik stambenog prostora za koji se prijavljuje na Javni poziv,

3. da nema dospjelih dugovanja za usluge centralnog grijanja,

4. da nije isključen iz centralnog toplifikacionog sistema.

Zainteresovani kandidat može se prijaviti za učešće na Javnom pozivu samo za jedan stambeni prostor.

Kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva kandidata na rang-listi su:

a) Nosilac subvencije troškova grijanja za centralno grijanje (za sezonu 2022/2023), na osnovu Uredbe o subvencioniranju troškova grijanja ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 4/2005, 7/2008, 37/2013, 51/2014, 8/2018, 9/2019 i 50/2020) - 20 
bodova
b) Samohrani roditelj - 15  bodova
c) Osoba sa invaliditetom bodova - 15 bodova
d) Domaćinstvo sa djetetom sa posebnim potrebama - 15 bodova
e) Nosilac domaćinstva – nezaposlena osoba - 15 bodova
f) Nosilac domaćinstva – penzioner - 15 bodova
g) Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz tačke 4. Javnog poziva - 5 bodova

U slučaju istog broja bodova prednost ima kandidat koji je ranije dostavio Prijavu po datumu i vremenu prijemnog štambilja u glavnom protokolu KJKP Toplane, navodi se u Javnom pozivu.  

- Za početak je predviđeno da se u stanove koji imaju centralno grijanje ugradi hiljadu kalirometara. Da se neki građani ne osjećaju ugroženim i da bi što prije krenuli sa ovom akcijom odgovorili na žalbe naših sugrađana, a ujedno ispunili obaveze prema obdusmenima, odlučili smo da postavimo kalirometre na jednocjevnom sistemu centralnog grijanja. Nismo isključili postavljenje kalirometara ni na dvocjenom sistemu centralnog grijanja, ali i to ćemo uradti u nekom narednom periodu. Koncept ovog sufinansiranja podijeljen je na tri dijela tako da po trećinu cijene uvođenja kalorimetara snose preduzeće Toplane, resorno ministarstvo, a trećinu vlasnici domaćinstava – kaže Almir Bečarević, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, i dodaje:

- U Sarajevu je 11 hiljada domaćinstava koji koriste usluge centralnog grijanja na jednocijevnom sistemu i do sada je priključeno na ovom sistemu samo dvije hiljade kalirometara i to je simboličan broj. U zavisnosti od interesa naših sugrađana nakon ugrađenih prvih hiljadu kalorimetara za koju smo osigurali 300 hiljada maraka, moći ćemo ocjeniti kako ćemo dalje raditi od iduće godine. Ako bude veći interes, osigurat ćemo veće iznose novca za subvencioniranje ugradnje. Istovremeno, krećemo u nabavku mjerača potrošnje toplotne energije, kako bi se sistem naplate ove usluge podigao na objektivniji i pravedniji nivo.

Na centralno grijanje Toplana u Sarajevu je priključeno oko 51 hiljada domaćinstava.