U Jablanici proglašeno stanje prirodne nesreće

objavljeno: 07.02.2018. u 12:12

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Jablanica, načelnik te općine donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće.

Stanje prirodne nesreće na području općine Jablanica izazvano je velikim padavinama koje su zahvatile to područje 2. i 3. februara, te pričinile veliku materijalnu štetu na cestovnoj infrastrukturi te građevinskim i drugim objektima.

Odlukom se zadužuje općinska komisija da u skladu s Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih nesreća izvrši procjenu nastale štete, te sačini elaborat.

Također, odlukom se zadužuje Služba CZ općine Jablanica da kontinuirano prati stanje na terenu te predlaže Općinskom štabu mjere i aktivnosti koje će se dalje poduzimati u cilju zašite i spašavanja ljudi kao i materijalnih dobara.