U predmetu inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane temeljem Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i proizvoda opće upotrebe i Zakona o hrani, kontrolom zdravstvene ispravnosti uzorka pošiljke utvrđeno je da ispitani uzorak ne odgovara preporučenim vrijednostima datim unutar tačke 7.5. - smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane BiH, 2011. godina).

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH, uvoz kontrolisane pošiljke 2.592 konzerve graška neto težine više od dvije tone je zabranjen, te je naložen njen povrat pošiljaocu, odnosno neškodljivo uništenje ukoliko povrat pošiljaocu nije moguć, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.