Faruk Kapidžić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, i Amel Đogić, v. d. direktora sarajevskih Toplana, početkom septembra ove godine potpisali su Sporazum o saradnji na subvencioniranju troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja na kojima je to tehnički izvodljivo.

Ministarstvo je za realizaciju ovog projekta izdvojilo 250 hiljada maraka. Iznos subvencioniranja troškova ugradnje individualnih mjerila po korisniku usluge, uvjeti koje moraju ispunjavati zainteresovani korisnici usluge, kao i kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva kandidata na rang-listi, bit će određeni Javnim pozivom koji će biti objavljen u dnevnim novinama i na web stranici Kantona Sarajevo.

Realizacijom ovog projekta, pored obračuna i fakturisanja usluge na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjernom mjestu, osigurava se postizanje efekata energijske efikasnosti bez značajnog ugrožavanja budžeta vlasnika objekata - korisnika subvencije, navodi sed u saopćenju Toplana Sarajevo.