Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će na tematskoj sjednici razgovarati o pitanjima i statusu mladih u tom kantonu.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je pripremilo Zbirnu informaciju resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa sjednicom, među kojima je izražena potreba da kreiranje politika prema mladima, uspostava i jačanje institucionalnih mehanizama za podršku mladima, budu prioritet u radu nadležnih vlasti te da se mladima omogući aktivno sudjelovanje u kreiranju politika.

Također je istaknuto da u aktivnostima resornih ministarstava mladi i njihove potrebe budu prepoznate kao zasebna kategorija u skladu sa Strategijom prema mladima KS od 2019.-2023. godina.

Između ostalog, naglašeno je da se u budžetu za 2020. godinu, u skladu s objektivnim mogućnostima, u okviru svih resornih ministarstava koja su nadležna za pitanja omladinskog sektora, predvide budžetske stavke koje se odnose na implementaciju Strategije prema mladima, implementaciju Akcionog plana 2019-2021. godina i realizaciju ostalih programskih i projektnih aktivnosti za mlade koje nisu predviđene Strategijom.

Također se navodi potreba da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u 2020. godini provede stručno istraživanje o potrebama i problemima mladih koje će predstavljati osnovu za eventualno redefiniranje jedinstvenog Akcionog plana koji utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo, kao i drugih programskih i projektnih aktivnosti za mlade.