Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, sačinjenu na osnovu podataka nadležnih tužilaštava i sudova u FBiH o predmetima u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u 2018. godine. Tužilaštva u FBiH su lani imala 74 prijedloga upućena sudovima za određivanje privremenih mjera osiguranja ili za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, ukupne vrijednosti 12.865.718,62 KM. Tužilaštva su, također, dostavila i podatke o prijedlozima za koje nije utvrđena novčana vrijednost, a radi se o više putničkih motornih vozila, suvlasničkih dijelova nekretnina, TV i mobilne tehnike i ostalog.

Sudovi u FBiH su Agenciji dostavili podatke da su u toku 2018. godine imali 80 pojedinačnih postupaka u kojima je određeno oduzimanje imovinske koristi. Od toga se 14 odnosilo na privremeno oduzetu imovinsku korist, čija novčana protuvrijednost iznosi 694.939,12 KM, kao i jednu stambeno-poslovnu zgradu čiju će vrijednost utvrditi istraga.

Kada je u pitanju trajno oduzeta imovinska korist iz pojedinačnih postupaka u toku 2018. godine, riječ je, prema odgovorima nadležnih sudova, ali ne svih, o novčanoj protuvrijednosti od 173.922,98 KM. Međutim, prema podacima kojima raspolaže sama Agencije, riječ je o 495.000 KM, od čega je u budžet dosad transferirana vrijednost trajno oduzete imovine u iznosu od 235.000 KM.

Podaci koji su dostavljeni Agenciji i na osnovu kojih je sačinjena analiza će, u daljem radu, služiti za izradu procjena i strategija vezanih za pitanja koja se odnose na oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji BiH.