Radi se o propustima iz 2018. godine, a odluke CIK-a o izricanju kazni nisu još pravosnažne.

Provjerili smo koje su tačno odredbe zakona prekršile stranke.

VEZANI TEKST - CIKBiH kaznio 53 političke stranke, ukupan iznos veći od 300 hiljada KM

Skoro svaka od njih prekršila je član zakona kopi se odnosi na obavezu da novac prikupljen od članarina, priloga, iz budžeta, od prihoda, stranka može koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih svojim programom i statutom.

Većina ih je prekršila odredbi po kojoj su dužne voditi evidenciju o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga, te izdavati potvrde o prijemu članarina i dobrovoljnih priloga.

Najveća kazna izrečena je Nezavisnom bloku koji je, između ostalog, prekršio odredbu da privatna preduzeća, koja su sa organima izvršne vlasti sklopila ugovor o javnoj nabavci usluga, roba ili radova, ne mogu finansijski pomagati stranke ako je vrijednost ugovora u kalendarskoj godini veća od 10.000 KM.

SDPBiH, kao drugi po redu po visini izrečene kazne, je prekršio odredbu da iznos dobrovoljnih priloga fizičkog lica ne smije prelaziti 50.000 KM u godini.

Savez za bolju budućnost, kao treća po redu po visini kazni, prekršio je i odredbe zakona po kojima stranku ne smiju finansirati organi uprave, javne institucije, javna preduzeća, humanitarne organzacije, aninimni donatori, vjerske zajednice, udruženja i firme u kojima uloženi javni kapital iznosi najmanje 25 posto.

Isti član zakona prekršila je i SDA.

Stranke su, između ostalog, kršile i odredbe po kojima su bile dužne viditi knjige i podnositi izvještaje, te voditi evidenciju o prihodima i rashodima.

I na samoj sjednici CIK-a Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, kazao je da se "posebno cijenila" činjenica koje su stranke višegodišnji prekršioci zakona.

Irena Hadžiabdić, članica CIK-a, istakla je da gotovo nijedna stranka ne vodi evidencije o prihodima i rashodima na pravilan način, da pogrešno popunjava postizborni izvještaj i uglavnom ne troše sredstva u skladu sa finansijskim planom. Predložila je da se više uloži u edukaciju ako se radi o neznanju, što bi mogao biti izgovor za nove stranke.

- Ali za one koji godinama učestvuju na izborima i prave ovakve greške imam dojam da se više radi o namjeri prikrivanja nedozvoljenih sredstava za finasniranje stranaka – ocijenila je Hadžiabdić.