Na sjednici je donesen zaključak da Savez općina i gradova FBiH uputi apelaciju Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za ispitivanje ustavnosti Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH.

Razmatrana su i druga pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su aktivnosti vezane za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, u čijoj izradi učestvuju i predstavnici Saveza. Razmatrano je i pitanje hitnog rješavanja problema rasta cijena električne energije za komunalna predzeća, kao i inicijative o izmjeni Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u FBiH.

SOGFBiH je zakonski predstavnik općina pred drugim institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, prije svega Parlamentom FBiH, Vladom FBiH i ostalim institucijama koje donose odluke, a koje se tiču života u lokalnoj samoupravi. Bosna i Hercegovina je potpisnica Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, ona grantuje zaštitu prava na lokalnu samupravu u lokalnim zajednicama, međutim, nerijetko se dešava da donošenjem nekih zakonskih akata ona često budu povrijeđena.

- Mi u Bosni i Hercegovini imamo puno problema, skoro da nema nijedna sjednica na kojoj se ne pokreće incijativa prema Ustavnom sudu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu. Danas je ta odluka vezana za Zakon o računovodstvu i reviziji na nivou FBiH, kojim je nametnuta obaveza lokalnim zajednicama, ali i drugim javnim ustanovama, da svake godine vrše eksternu reviziju svog poslovanja. Pored toga što imamo internu reviziju i pored toga što postoji Ured za reviziju FBiH, koji prema svom programu vrši reviziju rada institucija, lokalnim zajednicama se nameće finansijska, ali i svaka druga obaveza, da privatnom sektoru plaćaju reviziju poslovanja svojih ustanova. Mi smo se odlučili da se pokrene apelacija prema Ustavnom sudu obzirom da je ova obaveza nametnuta kroz jedan amandman, dakle, nije bilo prilike o tome se izjasniti u javnoj raspravi - istakao je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić.

Dodao je da su općine prisiljene putem Ustavnog suda tražiti zaštitu od jednog bespotrebnog nameta, koji se dešava kroz jedan od federalnih zakona. 

Predsjednik SOGFBiH Hamdo Ejubović kazao je da je Predsjedništvo usvojilo izvještaj o radu za 2021. godinu koji ide na Skupštinu saveza.

- Od značajnih tačaka danas na dnevnom redu bili su i izvještaji komisija samog Saveza, najviše nas je zanimao izvještaj Komisije za ekonomski razvoj i finansije sa čije strane smo imali i donošenje kvalitetnih zaključaka, koji se tiču Zakona o računovodstvu i reviziji, za koji smo se izjasnili da je problematičan za jedinice lokalne samouprave. Pokrenuli smo inicijativu da se uputi apelacija na Ustavni sud i da se takav Zakon ukine kao neustavan s obzirom da se prilikom njegovog donošenja nisu konsultovale i očitovale jedinice lokalne samouprave. Svoj uticaj u institucijama federacije odredili smo da vršimo na način da predsjednik ili zamjenik predsjednika ili neko koga Predsjedništvo odredi, budu prisutni na skupštinama Predstavničkog doma i Doma naroda kada se donose važni zakoni za jedinice lokalne samouprave - zaključio je Ejubović.

Savez općina i gradova FBiH u junu ove godine obilježava jubilej, 50 godina rada, a tim povodom će u Neumu biti održana svečana sjednica na kojoj će biti dodijeljene plakete za kontinuiran doprinos u razvoju i unapređenju lokalne samouprave u FBiH. 

Direktorica Saveza Vesna Travljanin istakla je važnost Saveza kao institucije koja je pravni sljednik općina i gradova, a koja je postojala i prije rata, tada se zvao Savez Republike Bosne i Hercegovine.

- Nova osnivačka sjednica održana je 2002. godine kada je pristupilo 56 članica. Mi smo posljednih 10 do 15 godina uspjeli da učlanimo sve. Imamo 100 posto članstvo što dovoljno govori o razvoju samog Saveza i činjenici da zastupamo interese svih članica na svim nivoima vlasti, tako i međunarodnim organizacijama - rekla je Travljanin.