Ovo su usvojeni zaključci: 

- Najkasnije do 19. marta pristupit će se hitnoj proceduri donošenja izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih koronavirusom privrednim subjektima, ako zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada;

- Naređuje se ustanovi Dom zdravlja da u roku od sedam dana donošenja ovih zaključaka otvori dva nova drive-in punkta na području općina Ilidža i Vogošća;

- Naređuje se ustanovi Dom zdravlja otvaranje dodatne COVID terapeutske ambulante u roku sedam dana od dana donošenja ovih zaključaka;

- Naređuje se Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" da proširi kapacitete za COVID pacijente za 70 kreveta u odnosu na 30 posto izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH, a Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) da proširi posteljne kapacitete za COVID pacijente za 150 kreveta u odnosu na 30 posto izdvojenih po naredbi Kriznog štaba FBiH;

- Naređuje se ustanovi Dom zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju da se brisevi PCR uzeti tokom dana isti dan dostave KCUS-u i ugovornim laboratorijama na analizu, te da nalazi budu završeni unutar 24 sata o uzetog brisa;

- Prema potrebama i zahtjevima Kriznog štaba KS vršit će se angažovanje kadrova i opreme Civilne zaštite KS. Timovi Civilne zaštit KS će posebno biti zaduženi za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana oboljelim od koronavirusa;

- Vlada KS i Krizni štab KS će osigurati svakodnevno izvještavanje javnosti o epidemiološkoj situaciji u KS;

- Zadužuju se rukovodioci javno-zdravstvenih ustanova da provode i vrše strogu kontrolu provođenja Protokola liječenja COVID bolesnika;

- Ministarstvo zdravstva KS i Krizni štab KS osigurat će da se u kontinuitetu provodi rutinsko praćenje postojećih novih sojeva virusa; U skladu sa članom 188. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministar zdravstva KS je ovlašten i dužan donositi mjere koje uključuju mobilizaciju i angažovanje, organizaciju i raspored rada i radnog vremena, promjenu mjera i uslova rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika dok traje pogoršana epidemiološka situacija;

- Svi poslovni subjekti dužni su organizirati rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, rad u smjenama kako bi se smanjio broj osoba koje istovremeno borabe u organizaciji;

- Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da izvrši hitnu nabavku zaštitne opreme za zdravstvene ustanove prema specifikaciji i potrebama koje će dostaviti Krizni štab KS. Nabavku izvršiti putem Razvojnog programa UN-a (UNDP);

- Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da internim preraspodjelama, osigura sredstva za finansiranje svog potrebnog medicinskog kadra za kojim se iskažu potrebe zdravstvenih ustanova KS, a koje potrebe će verificirati Krizni štab KS i Vlada KS;

- Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da, internim preraspodjelama, osigura sredstva za materijalno-tehničko opremanje Opće bolnice u cilju proširenja bolničkih kapaciteta za COVID pacijente prema specifikaciji koju će dostaviti ova bolnica, a verificirati Vlada KS;

- Nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja KS da iz sredstava namijenjenih za pomoć u liječenju preraspodjelom izdvoji sredstva od pola miliona KM, a u svrhu nabavke lijekova za liječenje oboljenja uzrokovanih koronavirusom, a prema specifikaciji i potrebama koje će odrediti Krizni štab KS. Nabavku izvršiti putem UNDP-a;

- Nalaže se zdravstvenim ustanovama Opća bolnica i KCUS da odmah dostave informaciju i potrebama za medicinskim kisikom, a Zavodu zdravstvenog osiguranja da osigura sredstva za nabavku medicinskog kisika prema iskazanim potrebama. Nabavku izvršiti putem UNDP-a;

- Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo saobraćaja KS će, u skladu s potrebama i mogućnostima, angažovati dodatne kapacitete za organizaciju javnog prijevoza u KS;

- Nalaže se ustanovi Dom zdravlja uspostavljanje telefonske linije za psihološku podršku građanima pri Centrima za mentalno zdravlje;

- Vlada KS će izvršiti nabavku FFP2 maski u skladu s mogućnostima i potrebama, te osigurati podjelu ugroženim kategorijama uposlenih koji su izloženi velikom broju kontakata, a prema odluci Kriznog štaba KS;

- Nalaže se Domu zdravlja da otvori novi pozivni centar za hronične pacijente;

- Vlada KS će osigurati jednokratnu naknadu za socijalno najugroženije koji su bolovali od koronavirusa, u skladu s mogućnostima;

- Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Ministarstva zdravstva FBiH da ograniči marže na lijekove i imunološke dodatke vezane za liječenje i prevenciju koronavirusa;

- Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Parlamenta FBiH hitno zasjedanje i utvrđivanje odgovornosti Kriznog štaba FBiH i Ministarstva zdravstva FBiH zbog nepoduzimanja mjera i aktivnosti iz vlastite nadležnosti, a u cilju zaštite zdravlja i spašavanja života građana, posebno imajući na umu činjenicu da je odlukom Vlade FBiH proglašena epidemija na području FBiH;

- Vlada KS predlaže Skupštini KS da traži od Ministarstva zdravstva FBiH i Vlade FBiH da u skladu s članom 49. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti donesu odluku i osiguraju sredstva za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od koronavirusa;

- Vlada KS predlaže SKupštini KS da traži od Vlade FBiH da u, skladu s članom 55. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, u cilju zaštite FBiH od unošenja i širenja koronavirusa organizira i vrši sanitarni nadzor nad putnicima i njihovim stvarima i nad sredstvima u međunarodnom saobraćaju;

- Vlada KS predlaže Skupštini KS da zahtjeva od Kriznog štaba FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH i Vlade FBiH da donesu jedinstvene i pooštrene mjere za cijelu FBiH, uključujući mjere zabrane kretanja, kao i zabranu rada određenih subjekata uz nadoknadu izgubljenih prihoda, a u cilju jedinstvenog upravljanja krizom i cjelovitog suzbijanja širenja pandemije;

- Vlada KS predlaže Skupštini KS da zahtjeva od federalnih vlasti usvajanja Zakona o suzbijanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom;

Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.