Zaključak je i da se profesija asistenata u nastavi prepozna kao značajna, stručna, pomažuća profesija i da se poveća broj angažiranih asistenata u predškolskim i školskim ustanovama, kao i broj stručnog kadra u zdravstvenom sistemu po postojećoj sistematizaciji.

Vlada KS i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje imaju dva mjeseca da donesu posebni program Vlade KS za interresorno unapređenje inkluzije u KS i imenuje radnu grupu za realizaciju i praćenje provedbe i aktivnosti.

Radi boljeg pristupa objektu škole, zaključak današnje sjednice jeste: osigurati da svaka škola ima senzorna vrata, manje strme staze za kolica i rukohvate manjeg obima, kao i stepenice koje nemaju isturene završetke.

Zaključak je i da treba osigurati aktivno učešće asistenata na edukacijama i izradu kataloga radnih materijala, te definirati bodovanje asistenata za prijem u radni odnos.

Također je zaključeno da  se formira baza podataka na nivou lokalnih zajednica u KS i svih nivoa odgoja i obrazovanja koja će biti sastavni dio šireg registra uspostavljenog na nivou KS.

Svaki nivo odgoja i obrazovanja treba da vodi evidenciju o funkcioniranju djeteta, učenika, sa podacima o načinu učenja, stepenu i obliku podrške potrebnoj za realizaciju ciljeva odgoja i obrazovanja, o resursima u zajednici koji daju doprinos u postizanju rasta i razvoja djeteta, učenika, o saradnji i potrebama porodice u kojoj dijete, učenik, živi.

Prikupljeni podatci treba da prate dijete, učenika pri prelasku u naredni nivo odgoja i obrazovanja.