Dopuna se odnosi na novi član kojim se predviđa da će kod pojave prirodnih i drugih nesreća, epidemija i pandemija, ako se utvrdi da subjekt nadzora postupa u suprotnosti sa donesenim naredbodavnim aktima kriznih štabova, zaključcima vlade, odlukama vlade, kao i preporukama ovlaštenih stručnih tijela resornog ministarstva koje su naredbodavnim aktima učinjene obavezujućim, postupajući inspektor, zbog hitnosti postupka, a u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, odmah izreći upravnu mjeru, donijeti rješenje o privremenoj zabrani rada u trajanju od 48 sati.

Također, u ponovljenom slučaju rješenje o privremenoj zabrani rada može biti doneseno i u trajanju od osam dana, a u svakom narednom ponovljenom slučaju u trajanju od 15 dana.

Propisuje se da se upravna mjera privremene zabrane rada izriče odmah, putem zapisnika, kada postaje i izvršna, a inspektor će donijeti pisano rješenje u roku 24 sata od zapisnički naložene mjere, te da žalba na rješenje o privremenoj zabrani rada ne odlaže izvršenje rješenja.

Također je navedeno da će inspektor izvršiti osiguranje izvršenja naložene upravne mjere, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS.