Na dnevnom redu ove sjednice naći će se Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 1.1. 2023. do 31. 3. 2023. godine.

Kako je danas najavljeno, na istoj sjednici će se kao dopuna dnevnog reda, razmatrati i Odluka o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS čime će se steći uslovi za održavanje i Druge radne sjednice Skupštine KS koja je zakazana za 30. decembar 2022. godine.

Pred zastupnicima će se na Drugoj radnoj sjednici naći:

- Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija između Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i prognane osobe kao Prodavca/investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao Kupca/udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 11 stambenih jedinica za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih kategorija;

- Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;

- Prijedlog Odluke kojom se Kantonu Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o kupoprodaji nekretnina koji će biti zaključen između Beganović (Srđan) Anke kao Prodavca i Kantona Sarajevo, kao Kupca, kojim se kupuje objekat „Kon-Tiki“ sa pripadajućim zemljištem i nekretninama u Vogošći, ukupne vrijednosti od 750.000,00 KM, a u svrhu stavljanja u funkciju i preuređenja u spomen obilježje – Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine;

- Prijedlog Odluke o proglašenju boračkih udruženja, organizacija i saveza od posebnog interesa za Kanton Sarajevo