Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo.

Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od jedan posto početne cijene vozila za koje licitiraju.