Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici usvojila Autentično tumačenje član 138. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, danas će Sindikat Univerziteta u Sarajevu održati konferenciju za novinare gdje će iznijeti svoj stav o ovom pitanju.

Sindikat ističe da se protive bilo kakvoj izmjeni zakona o visokom obrazovanju koji se "razmatra i donosi bez znanja Sindikata i njegove uključenosti u taj proces".

- Štaviše, od Sindikata Univerziteta u Sarajevu se nije tražilo nikakvo mišljenje, što se obavezno traži kada su u pitanju sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja. Mi želimo sistemsko rješenje, a ne ad hoc pristupe u izmjenama strateških dokumenata kao što je zakon o visokom obrazovanju KS.

Predloženim autentičnim tumačenjem se ugrožava stabilnost procesa na Univerzitetu u Sarajevu, budući da se ovo tumačenje ne primijenjuje na privatne univerzitete, već isključivo samo na Univerzitet u Sarajevu i time UNSA dovodi u diskriminatoran položaj u odnosu na njih. Na ovakav način se potpuno neopravdano procesi reguliraju na drugačiji način samo na UNSA. Zbog čega se u autentičnom tumačenju izričito spominje samo Univerzitet u Sarajevu?

Predloženi zaključak Zakonodavnopravne komisije KS neminovno će dovesti do paraliziranja integrativnih procesa na UNSA i otvoriti put ka gušenju autonomije i ograničavanja prava članovima Vijeća organizacionih jedinica u procesu izbora svojih rukovodnih organa, odnosno dekana i direktora. Zašto se usvojenim autentičnim tumačenjem poništava princip akademske autonomije koji osigurava i garantuje visokoškolskoj ustanovi i njenoj organizacionoj jedinici da potpuno autonomno izvrši izbor svojih rukovodnih organa i zašto se derogira volja organa koji ima isključivu nadležnost za izbor dekana? Zbog čega se uspostavlja pravna nesigurnost u situacijama već provedenih i okončanih izbornih procedura rukovodnih organa fakulteta? Nadalje, usvojenim autentičnim tumačenjem, odnosno izmjenom člana 138. stav 7. zakona o visokom obrazovanju, postaje upitna pravna integracija UNSA u novonstalim okolnostima. Ko će u periodu od osam dana, za koliko je dobiven rok od strane Suda da se dopuni dokumentacija za okončanje pravne integracije, osigurati da se ovaj proces okonča?

Navedeno autentično tumačenje unosi pravnu nesigurnost, budući da se licu koje je prijevremeno razriješeno sa funkcije dekana onemogućava samo privremeno da bude birano za dekana i to dok je na snazi odluka Upravnog odbora o prijevremenom razrješenju. Nadalje, prijevremeno razrješenje može nastupiti zbog različitih razloga, ne samo zbog smjene rukovodnog organa od strane Upravnog odbora, već iz zbog ostavke koju može podnijeti dekan zbog prelaska na funkciju ministra, premijera ili pak drugih razloga, naprimjer, bolesti. Zašto se negira princip i pravna pretpostavka nevinosti koji podrazumijeva da je svako nevin dok se u sudskom postupku pravosnažnom sudskom presudom ne dokaže da je kriv? Ko i zašto preuzima ingerencije pravosudnih organa? Da li akademskoj zajednici treba uvođenje prijekih sudova?

Donosi se autentično mišljenje samo za dekane, a ne i za rektora iako ista procedura za prijevremeno razrješenje vrijedi za oba rukovodna organa. Naime, u članu 154. stav (10) zakona o visokom obrazovanju KS se navodi da "Upravni odbor Univerziteta može donijeti odluku o prijevremenom razrješenju rukovodioca Univerziteta/organizacione jedinice u sljedećim slučajevima: ..." Potpuno je jasno da se ovaj stav odnosi jednako na rektora kao rukovodioca Univerziteta kao i na dekana/direktora organizacione jedinice. Zašto se usvojenim autentičnim tumačenjem daje tumačenje člana 154. stav 10 Zakona o vioskom obrazovanju i to pozivanjem na člana 138 stav 7 kada je član 154. stav 10 Zakona precizno propisao postupak nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prijevermenom razrješenju rektora/dekana i koji uopšte ne sadrži sintagmu konkurs za izbor "novog rukovodioca Univerziteta/organizacione jedinice"? Zašto se u član 154 stav 10 Zakona o visokom obrazovanju uvodi rješenje iz člana 138 stav 7 Zakona koji uređuje situaciju u kojoj Nastavno-naučno vijeće donosi odluku o prijeveremenom razrješenju i na takav način ustvari mijenja člana 154. stav 10 Zakona o visokom obrazovanju – pitaju iz Sindikata.

Iz Sindikata UNSA ističu da ne podržavaju izmjene zakona "koje bi dovele u pitanje okončanje pravne integracije UNSA i poništile pozitivne rezultate koji su postignuti u implementaciji zakona o visokom obrazovanju, Kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na području KS i Standardi i normativa".

- Mnogi članovi Poslovnika o radu Skupštine KS, Zakona o Vladi Kantona Sarajevo i Poslovnika o radu Vlade KS nisu ispoštovani u proceduri usvajanja ovog autentičnog mišljenja.

Na kraju, Sindikat Univerziteta u Sarajevu smatra da nije korektno i neargumentirano kriviti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, koji su u proteklom periodu svojim makismalnim zalaganjem i nesebičnim žrtvovanjem proces intergacije Univerziteta u Sarajevu doveli u završnu fazu, a standard zaposlenika Univerziteta u Sarajevu podigli na do sada najviši nivo. Neosnovani napad na MONKS, Sinidikat UNSA doživljava napadom na osobe koje su svojim odnosom do sada pokazale veliko zalaganje kako bi se unaprijedio i poboljšanje radni standard zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i sa kojima je Sinidikat UNSA uvijek imao otvorenu saradnju, zasnovanu na principima međusobnog uvažavanja i povjerenja.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu, zahtijeva od Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo da, stavljajući van snage usvojeno autentično tumačenje Zakona o visokom obrazovanju, praktičnim potezima potvrde svoje proklamirano opredjeljenje poštivanja i uvažavanja autonomije univerziteta. U suprotnom Sindikat Univerziteta u Sarajevu će pokrenuti sve raspoložive mehanizme za eliminaciju iz pravnog postojanja usvojenog autentičnog tumačenja Zakona o visokom obrazovanju i pozvati na odgovornost one koji su kršenjem Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevu, Zakona o radu Vlade Kantona Sarajevo i Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo, usvojili autentično tumačenje – zaključuju iz Sindikata.