Sindikat policije Kantona Sarajevo reagovao je na optužbe predsjedavajućeg Komisije za sigurnost Skupštine KS, Elvedina Okerića, koji je, kako kažu, u jučerašnjem saopćenju za medije iznio niz netačnih informacija vezano za izmjene i dopune Zakona o untrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo. Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

"Tačno je da je predsjednik Upravnog odbora Sindikata gospodin Ećo Sadik, učestvovao u Radnoj grupi za izmjene i dopune navedenih zakona, kao predstavnik Sindikata policije Kantona Sarajevo, te da je na sastanku Radne grupe, koji je održan dana 10.04.2019. godine, rekao da se Sindikat neće baviti izborom policijskog komesara, ukoliko se policijski komesar i dalje bude birao iz reda glavnih inspektora, jer to nije u nadležnosti Sindikata.

Na sastanku Radne grupe koji je održan  15.04.2019. godine, član Radne grupe Komisije za sigurnost, gospodin Elvedin Okerić, je predložio da policijski komesar u narednih pet godina, od dana stupanja na snagu novog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo, može biti policijski službenik sa najmanje tri godine iskustva u činu samostalnog inspektora. Nakon diskusije članova Radne grupe navedeni prijedlog je odgođen za naredni sastanak.

Dana 18.04.2019. godine, održan je sastanak Radne grupe gdje se ponovo diskutovalo o navedenom prijedlogu Komisije za sigurnost, na kojem je predstavnik Sindikata iznio stav da Sindikat policije Kantona Sarajevo ne podržava da se iz reda samostalnih inspektora bira budući policijski komesar. Razlog takvog stava Sindikata u vezi navedenog prijedloga je taj što se ovakvim rješenjem izbora policijskog komesara u narednih pet godina otvara mogućnost da političke stranke koje čine većinu u Skupštini Kantona Sarajevo izaberu podobnog, a ne sposobnog komesara policije, kojeg je u potpunosti moguće kontrolisati i putem kojeg bi se vršio direktan politički uticaj na Upravu policije, čime bi bilo ugroženo i nezavisno i konspirativno vođenje kriminalističkih istraga i drugih poslova iz nadležnosti Uprave policije.

Dana 06.05.2019. godine, na sastanku Radne grupe, usvojen je prijedlog gospodina Elvedina Okerića, kada su članovi Radne grupe tijesnom većinom usvojili prijedlog da se baza za izbor policijskog komesara proširuje i na čin samostalnog inspektora, kako je predloženo od strane gospodina Okerića. Protiv takvog prijedloga bilo je pet članova Radne grupe, dok je šest članova bilo za takav prijedlog. Osim predstavnika Sindikata, protiv je bio predstavnih Uprave policije, predstavnik Nezavisnog odbora, predstavnik Odbora za žalbe javnosti i predstavnik Fakluteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigrnosne studije.

Također, kada je u pitanju saopštenje gospodina Elvedina Okerića, u dijelu koji se odnosi na Policijski odbor, nije tačno da su se primjedbe Sindikata odnosile samo na naziv "Policijski odbor", već na sastav policijskog odbora, jer je gospodin Elvedin Okerić na sastanku Radne grupe održanom dana 30.04.2019. godine, predložio sastav policijskog odbora u kojem je predviđeno da jedan član odbora bude policijski službenik kojeg predlaže policijski komesar iz reda policijskih službenika u činu samostalni inspektor ili većem činu, ali je nakon diskusije o navedenom prijedlogu odustao od tog prijedloga i rekao da policijski komesar ne može imenovati policijske službenike u policijski odbor. Kako bi se riješila novonastala situacija, predstavnik Sindikata policije Kantona Sarajevo je predložio da se svi članovi Policijskog odbora, kako policijski službenici, tako i drugi članovi, biraju javnim oglasom, što gospodin Elvedin Okerić nije prihvatio, već je pregložio da u sastavu Policijskog odbora uopšte ne budu policijski službenici već građani i da se biraju javnim oglasom. Ovakvo rješenje smatramo potpuno neprihvatljivim, jer je policijski posao veoma specifičan i u žalbenim postupcima koji se budu vodili po žalbama policijskih službenika u Policijskom odboru trebaju biti policijski službenici kako bi se objektivno i stručno odlučilo o žalbama.

U vezi predmetnih zakona, kako smo već o tome obavijestili javnost, Sindikat policije je u pisanoj i usmenoj formi, putem svoga predstavnika, Radnoj grupi dostavio prijedloge koji su trebali biti ugrađeni u ove zakone, ali niti jedan prijedlog od strane Radne grupe nije uvažen, jer je sastav radne grupe bio takav da su uvijek mogli biti preglasani predstavnici Sindikata i Uprave policije (od 11 članova Radne grupe po jedan član je iz Sindikata i Uprave policije).

Prijedlozi koje je dostavio Sindikat, a tiču se ovih zakona, niti u jednom svom dijelu nisu osporavali uvođenje struke u policijski organ, već su se sve primjedbe, kada je u pitanju vrsta i stepen stručne spreme, isključivo odnosile na zaštitu stečenih radnih prava već zaposlenih policijskih službenika, koja su stekli važećim zakonima.

Smatramo poželjnim uvođenje struke u policijske agencije, ali uvođenje struke se treba uvesti novim upošljavanjima, te će tokom godina prirodnom selekcijom struka biti uvedena za sva radna mjesta u Upravi policije.

Predloženim zakonskim rješenjima, koja su upućena prema Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje grubo bi se narušila stečena radnička prava već uposlenih policijskih službenika, a zbog nepostojanja određenih stručnih zvanja na svim pozicijama u Upravi policije, određena radna mjesta bi zbog toga bilo nemoguće popuniti, te bi prijetila i mogućnost otežanog rada Uprave policije. Takođe, smatramo da bi predložena zakonska rješenja, ukoliko se usvoje u Skupštini Kantona Sarajevo, u praksi bila u jednom dijelu potpuno neprovediva.

Podsjećamo vas da smo u aktu broj SPKS-180-7/19 od 06.06.2019. godine, koji je dostavljen vama, Skupštini Kantona Sarajevo, predsjedavajućem Skupštine i svim zastupnicima, kao i drugim relevantnim adresama, izvršili  analizu Prijedloga izmjena i dopuna predmetnih zakona, gdje smo obrazložili kakve bi posljedice mogle nastupiti ukoliko se ti zakoni usvoje, a takođe, naveli smo i prijedloge kojim bi se određena predložena rješenja mogla poboljšati, što bi omogućilo i primjenu tih zakona u praksi.

Ovom prilikom pozivamo gospodina Elvedina Okerića da javno objavi zapisnike sa sastanaka Radne grupe iz kojih je vidljivo da se predstavnik Sindikata u Radnoj grupi isključivo protivio rješenjima koje smo već naveli, a ne uvođenju struke u policiju.

Napominjemo da je Sindikat policije Kantona Sarajevo, u dva navrata, pisanim putem zatražio sastanak sa Premijerom Kantona Sarajevo, kako bi se razgovaralo o predloženim izmjenama zakona, ali do današnjeg dana tim zahtjevima nije udovoljeno."