Pomenute naknade ostvarilo je 3.646 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu  sredstava u iznosu od 1.160.610,74 KM.