Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo odobrilo je podnosiocu zahtjeva DEMUS d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnici Kolodvorska, u općini Novo Sarajevo, radi izvođenja radova na izradi kanalizacione mreže i priključenje objekta na javnu kanalizacionu mrežu, od 18. oktobra do 7. novembra 2021. godine, u terminu od 00:00 do 24:00 sata.

Dostavljenim Elaboratom definisane su faze izvođenja radova, pa će i privremena izmjena režima saobraćaja biti provedena u fazama.

Faza 1 sastojat će se od zabrane saobraćaja na dijelu kolovoza na kojem se izvode radovi, dok preostali dio kolovoza ostaje slobodan za saobraćaj, i to prvo na njenom dijelu gdje se nalazi raskrsnica saobraćajnica Ložionička i Kolodvorska.

Faza 2 podrazumijeva zabranu saobraćaja na dijelu kolovoza na kojem se izvode radovi, dok preostali dio kolovoza ostaje slobodan za saobraćaj, i to na dionici od raskrsnice sa saobraćajnicom Ložionička do ulaza u parking Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

U okviru Faze 3 bit će potpuna obustava saobraćaja na dijelu saobraćajnice Kolodvorska na kojoj se izvode radovi, uz obavezu pristupa Zavodu za hitnu medicinske pomoći KS, kroz izradu privremenog alternativnog pravca opisanog u spomenutom Elaboratu. Trajanje izvođenja ove faze je najduže tri dana.

I Faza 4 podrazumijeva zabranu saobraćaja na dijelu kolovoza saobraćajnice Kolodvorska na kojoj se izvode radovi.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač radova je dužan postaviti svu saobraćajnu signalizaciju i opremu
definisanu Elaboratom, te usmjeriti saobraćaj na alternativne pravce.

Radovi će se vršiti sukcesivno, na način da kada se radovi u započetoj fazi u potpunosti završe i kolovoz vrati u prvobitno stanje tek tada će se moći ići dalje sa radovima na narednoj fazi.

Podnosilac zahtjeva – firma DEMUS d.o.o. je dužan: osigurati nesmetan prolaz pješaka i njihovu zaštitu, postaviti propisane znakove, prethodno obavijestiti nadležnu policijsku upravu i u skladu sa njihovim uputama realizovati izmjenu režima saobraćaja, usaglasiti izvođenje radova sa kompanijom Unigradnja d.d. koja izvodi radove na izgradnji javne garaže G3 u neposrednoj blizini izmjene režima saobraćaja, te ostvariti saradnju sa pomenutim izvođačem na način da se omogući spajanje i ovog objekta na javnu kanalizacionu mrežu u jednoj od propisanih faza.

Također je neophodno da se osigura prisustvo redara na početku dionice zatvorene za saobraćaj, radi obavještavanja i usmjeravanja vozila.

Potrebno je i da se saobraćajnica osigura armirano-betonskim i čeličnim pločama u vrijeme propuštanja vozila.

Posebno je naglašava da pristup zgradi Hitne medicinske pomoći ni u jednom momentu ne smije biti doveden u pitanje.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulici Marka Marulića, u općini Novo Sarajevo, ponedjeljak i utorak, 18. i 19. oktobra ove godine, od 00-24 sata.

Saglasnost za izmjenu  saobraćaja je data radi izvođenja završnih radova na asfaltiranju dijela saobraćajnice u ovoj ulici.

Iz Ministarstva saobraćaja podsjećaju da je KJKP Rad, kao izvođač radova, dužan postaviti svu neophodnu opremu i signalizaciju na radilištu, te upućivati vozila na alternativne pravce, navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS.