Tokom sjednice vijećnici su iznijeli primjedbe u vezi sa dijelom tačke dnevnog reda, koji se odnosio na usklađivanje Statuta preduzeća i drugih akata sa važećim zakonima. To je izazvalo dužu raspravu i oduzelo dosta vremena, iako su članovi Skupštine preduzeća dali obrazloženje da su akti i rad preduzeća usklađeni sa zakonskim propisima. Dio koji se odnosio na prijedloge za poboljšanje rada bio je dosta obiman, sa dosta prijedloga i rješenja za poboljšanje rada preduzeća.

Sjednica je prekinuta nakon višesatne rasprave i iznošenja iscrpnih prijedloga i pitanja vijećnika, te je donesen zaključak da se nastavak tematske sjednice održi u narednom periodu, ne dužem od 60 dana, a da do tada Kolegij Općinskog vijeća u saradnji sa općinskim načelnikom i Skupštinom JP Lokom, a na temelju današnje sjednice, pripremi set mjera za dalje funkcionisanje i djelovanje JP Lokom, kao i eventualne izmjene akata preduzeća.

- Vijećnici su iznjeli svoje prijedloge, zapažanja i kritike, mnogo je tema otvoreno, tako da danas nismo mogli završiti sve što bi trebalo, jer ovo je ozbiljna tema i ozbiljnije joj se treba pristupiti, tako da je Kolegij vijeća donio zaključak da se ova sjednica nastavi u narednom periodu, a da do tada Kolegij vijeća, zajedno sa upravom i jedinstvenim organom javne uprave i načelnikom pripremi konkretnije prijedloge daljeg djelovanja preduzeća i da oni budu sveobuhvatniji za naredni period - rekao je predsjedavajući Mirza Selimbegović.

Tokom sjednice je istaknuto da je preduzeće Lokom niz godina pozitivan primjer rada i poslovanja, te da je svoju funkciju uglavnom vršilo dobro i poslovalo pozitivno, izuzev u godini pandemije, kada je taj gubitak bio minimalan, ali je i taj gubitak pokriven iz ranije akumulirane dobiti preduzeća. Naglašeno je da nije bilo nikakvog tereta prema osnivaču, odnosno Općini Novi Grad Sarajevo.

- Imamo novi saziv Općinskog vijeća, nove vijećnike koji na neki način nisu bili upoznati sa radom tog preduzeća i prirodno je da ima dosta pitanja i diskusije, nadam se da ćemo zajedno sa njima, ukoliko bude postojala dobra volja na svim stranama doći i do nekih poboljšanja, da nećemo ići u pravcu donošenja odluka, koje bi otežale i narušile njegov rad, što smo mogli vidjeti u velikom broju javnih preduzeća na nivou Kantona Sarajevo, koje su prije svega, izazavane promjenom sistema odlučivanja u kojem se uvede više onih koji odlučuju, a zapravo u tom slučaju niko nije odgovoran. Do sada se to u ovom preduzeću znalo, a trebalo bi da se zna i u budućnosti - kazao je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Edin Čano, direktor JP Lokom rekao je da je preduzeće negativno poslovalo u godini pandemije, kada nijedno preduzeće nije pozitivno poslovalo.

- U vlasništvu preduzeća je Veterinarska stanica Novi Grad, koja je pozitivno poslovala, tako da je gubitak preduzeća bio oko 25.000 KM. Taj gubitak smo pokrili iz akumuliranih dobiti iz prethodnih godina. Firma je od 2015. godine poslovala pozitivno, osim 2020. koja ne može biti relevantna, ni uzeta za primjer bilo kojeg poslovanja. Što se tiče ove godine promet se popravio u svim djelatnostima i očekujemo da ćemo do kraja godine uspjeti ostvariti pozitivan rezultat - istakao je Čano, navodeći da preduzeće "Lokom" daleko prednjači ispred svih javnih preduzeća Kantona Sarajevo.

Nakon što je tematska sjednica prekinuta, Općinsko vijeće održalo je i 6. radnu sjednicu, na kojoj su uz brojne primjedbe vijećnika na rad kantonalnih javnih komunalnih preduzeća Rad i Park, predstavnici ovih preduzeća informisali prisutne o realizovanim aktivnostima na području Novog Grada, stanju u ovim preduzećima i pravcima svoga djelovanja u narednom periodu na području općine Novi Grad Sarajevo. Vijeće je usvojilo Odluku o rasporedu novca za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija NVO za 2021. godinu, kao i Odluku o finansiranju projekata crkava i vjerskih zajednica u 2021. godini. Prezentirana je i informacija o izvršenju budžeta Općine za period 01.1.-30.6.2021. godine, kao i informacija o realizaciji Programa rada OV za prvih šest mjeseci u 2021. godini, saopćila je Općina Novi Grad.