Novac za ove namjene osigurava se u budžetu Federacije BiH.

U svrhu sufinansiranja nabavke putničkih automobila za RVI 100 posto prve grupe osigurava se iznos do 30.000 KM po jednom putničkom automobilu, a broj korisnika će zavisiti od osiguranja novca i razlike iznosa utrošenih sredstava.

RVI 100 posto prve grupe, zbog specifičnih potreba i posebnih uvjeta života, ima pravo na sufinansiranje ako mu je, kao pripadniku Oružanih snaga pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo RVI 100 posto prve grupe, te da ima prebivalište i stalno živi na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Uvjet je i da u posljednjih sedam godina nije od resornog federalnog ministarstva i nadležnog organa u Republici Hrvatskoj dobio putnički automobil ili novac za njegovu nabavku. Također je uvjet da je proveden postupak kontrole zakonitosti korištenja prava prema Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite.

Federalno ministarstvo uplaćuje iznos osiguranog novca jednom korisniku do 30.000 KM, dok razliku iznosa do prodajne cijene automobila snosi sam korisnik sredstava.

Korisnik koji ovim putem nabavi automobil ne može ga otuđiti u roku od sedam godina. Na ovaj način, omogućuje se da RVI 100 posto prve grupe mogu sami birati svoja ortopedska pomagala, odnosno automobile za svoje potrebe.