Odlukom je utvrđeno da pravo na subvencioniranje ostvaruju određene kategorije sa najnižim primanjima, penzioneri s minimalnom penzijom i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi i centara za socijalni rad u FBiH.

Osnovni kriterij za subvenciju je potrošnja električne energije, koja mora biti ispod prosječne (manja od 268 kWh mjesečno kod JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, odnosno manja od 348 kWh kod JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar).

Inače, Odluka o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti u primjeni je od 2011. godine, a prosječan broj korisnika subvencija po godinama je iznosio oko 70 hiljada.