U reviziji izvještaja za prošlu godinu utvrdili su da su troškovi izdavanja časopisa iznosili više od 27.000 KM, od čega 22.118 KM se odnosi na neto naknade članovima uredništva, autore, recenzente, a da je dobit od časopisa u 2019. godini bila 6.596 KM.

- Izdaci po osnovu izdavanja časopisa "Pravna misao" iznosili su 27.594 KM, od čega se 22.118 KM odnosi na neto naknade članovima uredništva, autore i recenzente časopisa sa pripadajućim porezima i doprinosima, a 5.476 KM na troškove usluga štampanja. Ugovori o autorskom djelu sa recenzentima časopisa zaključuju se s vanjskim saradnicima, a vrsta i visina naknade za autore tekstova, lektore, recenzente i članove redakcije utvrđene su Rješenjem ministra iz 2019. godine. Istovremeno, prihodi od prodaje časopisa u 2019. godini iznosili su 6.596 KM. Iako izdavanje i prodaja časopisa "Pravna misao" nije zasnovano na komercijalnoj osnovi, ostvareni prihodi trebali bi biti osnov isplate naknada u vezi s izdavanjem časopisa. Kao i prethodnih godina, Ministarstvo nije vršilo analizu nastalih troškova izdavanja ovog časopisa, niti usklađivanje troškova sa ostvarenim prihodima od njegove prodaje - navodi se u revizorskom izvještaju i preporučuje:

- Izvršiti analizu troškova nastalih izdavanjem časopisa "Pravna misao" i uskladiti troškove izrade sa ostvarenim prihodima, kako bi oni predstavljali osnovu za isplatu naknada za izdavanje časopisa.

Naučni časopis "Pravna misao" ima za cilj upoznavanje javnosti sa stručnim dostignućima u oblasti prava, a njegovo izdavanje u nadležnosti je Zavoda za javnu upravu. Časopis postoji od 1969. godine, izlazi šest puta u godini. Godišnja pretplata na ovaj časopis za, primjera radi, nezaposlene i studente, iznosi 50 KM.

Sarajevskog advokata Šemsu Temima smo pitali da li je imao priliku koristiti "Pravnu misao".

- Koristim taj časopis. Da bih bio dobar pravnik, moram koristiti tu vrstu literature koja se odnosi na sudsku praksu. U tom časopisu imate najnovija razmišljanja, stavove od sudova, stručnjaka... Kod sebe imam nekoliko primjeraka. Naročito mi je od koristi iz oblasti građanskog prava - kazao nam je Temim.