Upozorio je i osudio brojne napade, uvrede i zlobne nasrtaje na Islamsku zajednicu koji dolaze od uglavnom sektaških grupa, paradžemata, novinara i intelektualaca, koji najčešće nisu članovi Islamske zajednice.

Posebno se to, kako je pojasnio, odnosi na nametanje rasprave o zakonitom pravu Islamske zajednice u BiH da upravlja vjerskim poslovima ovdašnjih muslimana i njenog legitimnog prava na ubiranje zekata i sadekatu-l-fitra u bejtu-l-mal.

- Tu raspravu naročito pokušavaju nametnuti u javnom prostoru pojedine sektaške grupe, paradžemati, ali i pojedini novinari i intelektualci, dajući sebi pravo da smatraju da o tome sve znaju i da to svoje znanje treba da objave svijetu. Posebno je neprihvatljivo kada se učeni ljudi, u svojim javnim istupima, ne drže činjenica koje su utvrđene i priznate - poručio je reisu-l-ulema.

Tokom hutbe je analizirao i predstavio utvrđene činjenice o zakonitosti i legitimnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da predstavlja muslimane u vjerskim poslovima, pa i da ubire zekat i sadekatu-l-fitr.

- Kao reisu-l-ulema na koga je zajednica muslimana prenijela ovlaštenja da brine o institucionalnoj organizaciji i njenom predstavljanju, dužan sam ustrajati u odbrani legitimnog i zakonitog prava Islamske zajednice u BiH da upravlja vjerskim poslovima.

Preko reisu-l-uleme i ulema-i medžlisa ovo pravo je priznato od strane zakonite islamske vlasti, osmanskog halife, putem šejhul-islama u Austro-ugarskoj monarhiji i Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a nakon njih i od strane svih država njihovih nasljednica - rekao je Kavazović.

Istakao je da se sakupljanje zekata i sadekatul-fitra na institucionalan način danas vrši u velikom broju zemalja s muslimanskom većinom, kao i u najnaprednijim muslimanskim manjinskim zajednicama.

- Argumentacija za ovu praksu je ista ili slična onoj koju koristi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Poštujemo pravo ljudi da iznose svoje stavove. Svako ima pravo da vjeruje, misli i govori šta hoće.

No, od učenih ljudi očekujemo da govore o onome što je provjereno i istinito, i što je u saglasnosti sa stvarnošću i s vrijednostima vjere. Učenjaci pravca ehli-suneta i džemata su složni da onaj koji zagovara rušenje konsenzusa zajednice muslimana ili nesvjesno čini veliki grijeh ili izaziva smutnju u zajednici. Da nas Allah sačuva od toga - kazao je na kraju hutbe reisu-l-ulema Kavazović.