Prethodne saglasanosti date su i Skupštini JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, te za imenovanje na ovu poziciju Samira Kajimovića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Sarajevoputeva d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, a zbog isteka mandata. Prethodnu saglasnost dala je i da, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, za vršioce ovih dužnosti budu imenovani Emina Dlakić i Amir Galijašević.

Izmjenom postojeće odluke, u Komisiju za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti FBiH vrši Vlada FBiH, imenovani su Marica Bulić i Fuad Hadžimehmedović.

U Regulatornu komisiju za energiju u FBiH, na mandatni period od pet godina, Vlada FBFBiH danas je predložila Sanelu Pokrajčić, Senada Aganovića i Vensana Pušonjića. Na ovaj prijedlog, prije njegovog upućivanja Parlamentu FBiH, predhodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

Federalna vlada razriješila je dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te privremeno, na rok od tri mjeseca, za predsjednika ovog fonda imenovala Senada Peštu, a za članove Adisa Hamzića, Sudu Marića, Kasima Alajbegovića, Bosiljka Čovića, Vjekoslava Vučića i Jasmina Hodžića.

Danas su Samra Ljuca, Katarina Bakavac, Irma Hodžić i Vahid Ćoralić imenovani u Radnu grupu za izradu Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH (2022-2027). Zadatak ove grupe je da aktivno sudjeluje na radnim sastancima koje organizuje Agencija za državnu službu FBiH i dostavi komentare na prijedloge dokumenta koji budu razmatrani, te da neophodne informacije prosljeđuje ključnim zainteresiranim stranama.