Prvi je da se u toku sutrašnjeg dana u punu funkciju stavi izolatorij u prostorijama Đačkog doma u Goraždu. Potom se nalaže se kantonalnoj Upravi za inspekcijske poslove da pojača nadzor u provedbi higijensko-epidemioloških mjera te da se u narednih sedam dana naročita pažnja obrati na poštivanje ovih mjera, uz rad u dvije smjene inspektora i preraspodjelu radnog vremena. Prilikom inspekcijskog nadzora nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da vrši asistenciju inspektorima.

Isto tako, nalaže se Zavodu zdravstvenog osiguranja da u saradnji s Kantonalnom bolnicom Goražde, Službom za zapošljavanje i domovima zdravlja sačini Plan potrebnog medicinskog kadra u cilju dodatnog angažovanja osoba s evidencije Službe za zapošljavanje.

Vlada BPK putem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport će redovno pratiti stanje u obrazovnim ustanovama na području BPK-a i ono je trenutno takvo da još uvijek nije potrebno prelaziti na online nastavu. Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije, Ministarstvo obrazovanja će predložiti Vladi odgovarajuće mjere.

Nalaže se svim institucijama u BPK-a da se obavezno pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumijevaju: redovnu dezinfekciju radnih prostora, obavezno nošenje zaštitnih maski i fizičku distancu između uposlenih. Rad sa strankama ograničiti samo na hitne slučajeve, a sve kontakte obavljati putem telefona, e-maila ili na drugi način.
Također, zahtijeva se da se svim zaposlenim u radnim prostorijama, kancelarijama ograniče broj osoba na maksimalno dvije te da provode higijensko-epodemiološke mjere, a sastanke održavaju putem online platformi ili na drugi pogodan način.

Vlada će, kako je zaključeno, pratiti epidemiološku situaciju i skladu s njom narednih dana donositi nove mjere i zaključke.