Prethodno je upoznat sa Informacijom u vezi sa početkom primjene novog carinskog zakonodavstva, koja će biti dostavljena Parlamentarnoj skupštini BiH.

Izmjenama se pomjera rok za primjenu Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini sa 1. jula na 1. august 2021. godine. 

Na ovaj način otvoren je prostor za donošenje novog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine, što je preduvjet da u potpunosti zaživi nova carinska regulativa i osigura se istovremena primjena ovog i Zakona o carinskoj politici u BiH.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH utvrdilo Prijedlog zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine na sjednici, održanoj 16. juna 2021. godine i uputio ga Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri.    

Na sjednici je usvojena Informacija Ministarstva finansija i trezora u vezi sa članstvom i zastupanjem Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - erozija porezne osnovice i premještanje dobiti) i Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe. Informacija će biti dostavljena Predsjedništvu BiH, uz prijedlog da se ovlasti Ministarstvo finansija i trezora BiH (ministar ili osoba koje on ovlasti) da zastupa Bosnu i Hercegovinu u ovim međunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost nadležnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH kada su u pitanju direktni porezi.

Ova informacija je usvojena uoči planiranog plenarnog sastanka Inkluzivnog okvira za BEPS. 

Bosna i Hercegovina  je ranije pristupila Inkluzivnom okviru za BEPS (2019. godine) i OECD-ovom Globalnom forumu (2018. godine), čime se pridružila članicama ovih organizacija u njihovim naporima za postizanje porezne transparentnosti, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.