Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglasilo je epizodu "pripravnost" za Općinu Ilijaš.

Na području Ilijaša je izmjerena prosječna dnevna vrijednost 60,4 µg/m3. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u naredna četiri dana se očekuje stabilno vrijeme, bez padavina, sa mogućnošću pojave temperaturne inverzije, što će pogodovati daljnjem pogoršanju kvaliteta zraka, saopćeno je iz Kantona Sarajevo.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje se rizičnim grupama stanovništva sa područja Općine Ilijaš - trudnicama, starijim osobama, hroničnim bolesnicima sa plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima, smanjeno kretanje i boravak vani, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu "Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo", na web stranici Zavoda.

U ostalim zonama se ne predlaže proglašavanje epizode "pripravnost", pošto su u sarajevskoj kotlini izmjerene vrijednosti zagađujućih materija ispod graničnih. Također, nisu zabilježena prekoračenja koncentracija ostalih polutanata.