Premijer Nenadić je istakao kako Vlada Kantona Sarajevo kontinuirano radi na aktivnostima koje su usmjerene na povećanju efikasnosti sudova, međutim problem i dalje predstavljaju mnogobrojni neriješeni komunalni predmeti.

- Zajednički rad Vlade Kantona Sarajevo i VTSV-a je neophodan posebno što je cilj ove vlade rješavanje nagomilanih problema te postizanje vidljivih rezultata u svim oblastima, uključujući pravosuđe - naglasio je premijer.

- Trenutno ima više od 700.000 tužbi komunalnih preduzeća prema fizičkim i pravnim licima, u vrijednosti od oko 200 miliona maraka - rekla je ministrica Kustura, navodi se u saopćenju Press službe Kantona Sarajevo.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture je osiguralo je 50.000 KM i potpisalo sporazum sa Općinskim sudom, koji će nakon saglasnosti Ministarstva pravde i uprave uposliti 15 dostavljača u cilju što efikasnijeg i bržeg dostavljanja pismenih obavještenja.

Ministrica Glamoč je navela da ima veliki broj građana koji su utuženi i po deset puta te duguju svim komunalnim preduzećima, ali i da su započete aktivnosti sa Općinskim sudom na iznalaženju rješenja kako bi se što prije mogla naplatiti dugovanja.

- Fokusirali smo se na najveće dužnike, s tim da ćemo voditi računa da se ne radi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Mi radimo unificiranje normativnih akata u svim komunalnim preduzećima i po pitanju procedure naplata i utuženja - poručila je ministrica Glamoč.

Upoznala je prisutne da će kroz proceduru biti propisano da preduzeća prije utuženja poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti u cilju što brže naplate.

Na sastanku je bilo riječi o informacionim sistemima, prvenstveno o SOKOP-Mal sistemu koji je implementirao VSTVBiH, koji predstavlja elektronsku obradu komunalnih predmeta u prvostepenim sudovima.

Korisnik ovog sistema je Općinski sud u Sarajevu. Potrebno je ovaj već postojeći sistem uskladiti sa softwareom koji Vlada KS planira nabaviti za komunalna preduzeća s ciljem modernizacije postojeće baze podataka i unapređenja službenih evidencija preduzeća. Na ovaj način će se doprinijeti i stvaranju pretpostavki za uspostavu jedinstvenog registra korisnika komunalnih usluga, efikasnijeg postupanja po predmetima i u konačnici efikasnijoj naplati potraživanja.

- VSTV može pomoći Vladi KS u integraciji ovog informacionog sistema te osigurati njegovu kompatibilnost sa SOKOP-Mal sistemom - naglasio je direktor Suljagić.