- Poslovi za radna mjesta koja je neophodno popuniti raspoređeni su na 13 sektora po svim općinama u KS, gdje se izdaju dokumenti poput ličnih karata i jedinstvenog matičnog broja građana, putnih isprava, vozačkih dozvola, registracija vozila, promjene ličnog imena, državljanstava, prijave, odjave prebivališta i boravišta građana.

Inače, od ukupno 408 radnih mjesta državnih službenika i namještenika u MUP-u KS, 331 je sistematizacijom predviđeno za namještenike, a popunjeno je 237, odnosno upražnjena su 94, a iscrpljene su sve mogućnosti za interne premještaje. U Upravi administracije MUP-a KS od 2015. godine je prestao radni odnos za 71 uposlenika po raznim osnovama. Od tog broja 41 uposlenik je bio raspoređen na šalterska radna mjesta – navodi se u saopćenju Vlade KS.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da zbog moratorija na zapošljavanje nije vršena adekvatna popuna upražnjenih mjesta, što se posebno odrazilo na šalterima u direktnom kontaktu sa građanima.

- Situacija je trenutno takva da je svaki treći predviđeni šalter nepopunjen, iako smo obavezni popuniti ih prema broju prijavljenih prebivališta. Uz to, starosna struktura zaposlenih na šalterima koja prelazi 52 godine života, te veći broj, odnosno njih 24 sa utvrđenim invaliditetom, zaposleni su na šalterskim radnim mjestima, što također ukazuje na to da je radna snaga u poodmakloj životnoj dobi i dolazi i do problema sa odustvom s rada usljed bolesti – naveo je Katica u obrazloženju odluke.

Nakon provedenih konkursnih procedura i sigurnosnih provjera, primljeni namještenici će biti raspoređeni u svim sektorima na području Kantona Sarajevo, gdje je najveća potreba za zaposlenima. Finansijska sredstva za njihove plate i naknade bit će planirana u Budžetu 2022. godine.

JU Dom zdravlja KS će u radni odnos na neodređeno vrijeme primiti pet doktora medicine, 15 medicinskih sestara i pet inžinjera radiološke dijagnostike.

- Prijem navedenog kadra je neophodan kao zamjena za uposlenike koji su prethodnih godina otišli u starosnu penziju, a za koje nije angažovana adekvatna zamjena, kao i zbog potrebe održavanja procesa rada u uvjetima pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo - navedeno je u zahtjevu upućenom Ministarstvu zdravstva KS iz JU Dom zdravlja.

Iz Vlade navode da ova ustanova ima osigurana finansijska sredstva za upošljavanje navedenih radnika.